atheistisch (Adjektiv)

1

atheistic (a)

Atheismus, Ideologie