Gesuchter Begriff astute hat 7 Ergebnisse
EN Englisch DE Deutsch
astute (a) [person] scharfsichtig (a) [person]
astute (a) [person] erlesen (a) [person]
astute (a) [person] klar denkend (a) [person]
astute (a) [person] scharfsinnig (a) [person]
astute (a) [behavior] durchtrieben (a) [behavior]
EN Englisch DE Deutsch
astute (a) [behavior] schlau (a) [behavior]
astute (a) [behavior] spitzfindig (a) [behavior]

Englisch Deutsch Übersetzungen

EN Synonyme für astute DE Übersetzungen
clever [shrewd] schlau
crafty [shrewd] listig
cunning [shrewd] List {f}
sly [shrewd] verschmitzt
wily [shrewd] schlau
perceptive [discerning] beobachtend
keen [discerning] stechend
penetrating [discerning] scharf
perspicacious [discerning] (formal scharfsinnig
eagle-eyed [discerning] scharfsichtig
sagacious [discerning] (formal weise
quick [discerning] zügig
judicious [reasonable] (formal klug
discerning [reasonable] selektiv
rational [reasonable] rational
shrewd [reasonable] raffiniert
intelligent [reasonable] klug
sensible [reasonable] (formal einsichtig
observant [character trait] wachsam
alert [character trait] Alarmierung {f}