Aspirin (Nomen)

1

aspirin (n)

Apotheke, Chemie

aspirin (Nomen)

1

Aspirin (n)

chemistry, pharmacy