aspect (Nomen)

1

Aussehen (n)

appearance
3

Format (n)

appearance
appearance
6

Seite (n)

side
7
detail
detail
9

Detail (n)

detail
10

Satzbeispiele & Übersetzungen

Aspect
Aspekte
Aspect
Aspect
Environmental aspect
Umweltaspekt
D.3.1 Institutional aspect
D.3.1 Institutionelle Aspekte
Stop aspect
dB Dezibel
The political aspect
Politische Fragen
The economic aspect
Wirtschaftliche Fragen
Institutional aspect
Die institutionelle Frage
The s ocial aspect
Der soziale Aspekt
Budgetary aspect 9.
Haushaltsaspekte 9.
ASPECT
ASPEKT