Apokalypse (Nomen)

1
Neuen Testamentes, Religion
2
Religion, book of Bible