anmachen (Verb)

1

put on (v)

Licht, Radio - Fernsehen
2

switch on (v)

Licht
3

turn on (v)

umgangssprachlich, Licht
4

light (v)

umgangssprachlich
5

dress (v)

6
8

gas

9
10