anmachen (Verb)

1

turn on (v)

umgangssprachlich, Licht
2

light (v)

umgangssprachlich
3
4

put on (v)

Licht, Radio - Fernsehen
6

switch on (v)

Licht
9
10

mix