angepasst (Adjektiv)

1

adapted (a)

adaptiert
  • Artikel 1 Einleitungssatz angepasst
  • Art. 1, first line, adapted
  • Artikel 18 angepasst
  • Art. 18 adapted
  • Artikel 3 angepasst
  • Art. 3 adapted
2

adjusted (a)

adaptiert
7
10

Satzbeispiele & Übersetzungen

An die Felgenkontur angepasst
Rounded to secure contact against the rim
Artikel 23 angepasst
Art. 23 adapted
angepasst werden.
dispute settlement body.