Amblyopie (Nomen)

1

amblyopia (n)

Medizin, dimness or blurring of the eyesight