aconite (Nomen)

1

Eisenhut (n)

botany, herb wolfsbane