abnutzen (Verb)

1

wear out (v)

Stoff
2

wear down (v)

Stoff
3

wear (v)

Stoff