DE Phrasen mit изказвам се EN Übersetzungen
Ако водата увеличава риска, да се добави: ‚Никога да не се използва вода!‘). Ако водата увеличава риска, да се добави: “Никога да не се използва вода!”).
(Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).“ (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).’
При контакт с кожата, първо да се отстрани продукта със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с вода.“ При контакт с кожата, първо да се отстрани продукта със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с вода.’
Цялото защитно облекло да се изпере след употреба.“ Цялото защитно облекло да се изпере след употреба.’
След запалване на продукта да не се вдишва дима и третираната зона да се напусне незабавно.“ След запалване на продукта да не се вдишва дима и третираната зона да се напусне незабавно.’
Опаковката да се отвори на открито и при сухо време.“ Опаковката да се отвори на открито и при сухо време.’
Да се проветрят основно/да се посочи време/третираните площи/оранжериите до изсъхване на разтвора, преди отново да се влезе в тях.“ Да се проветрят основно/да се посочи време/третираните площи/оранжериите до изсъхване на разтвора, преди отново да се влезе в тях.’
С цел опазване на подпочвените води/почвообитаващите организми, да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи срока или честотата).“ С цел опазване на подпочвените води/почвообитаващите организми, да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи срока или честотата).’
Да се осигури нетретирана буферна зона от (да се посочи разстоянието) до неземеделски земи/повърхностни води, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране/членестоногите, които не са обект на третиране/насекомите.“ Да се осигури нетретирана буферна зона от (да се посочи разстоянието) до неземеделски земи/повърхностни води, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране/членестоногите, които не са обект на третиране/насекомите.’
Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете.“ Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете.’
Да се отстранят разлетите/разпилените количества, с цел опазване на птиците/дивите бозайници.“ Да се отстранят разлетите/разпилените количества, с цел опазване на птиците/дивите бозайници.’
Да не се прилага по време на размножителния период на птиците.“ Да не се прилага по време на размножителния период на птиците.’
Опасен за пчелите/Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми-опрашители/Да не се използва на места, където има активна паша на пчели/Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането и за (да се посочи срок) след третиране/Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност/Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им/Да не се прилага преди (да се посочи срок).“ Опасен за пчелите/Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми-опрашители/Да не се използва на места, където има активна паша на пчели/Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането и за (да се посочи срок) след третиране/Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност/Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им/Да не се прилага преди (да се посочи срок).’
Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи броя на приложенията или срока), за да се избегне развитието на резистентност.“ Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи броя на приложенията или срока), за да се избегне развитието на резистентност.’
Блоковите примамки да се поставят така, че да не могат да бъдат разнесени от гризачи.“ Блоковите примамки да се поставят така, че да не могат да бъдат разнесени от гризачи.’
Да се посочи опасността от отравяне (първично или вторично) с антикоагуланта и да се укаже неговата противоотрова.“ Да се посочи опасността от отравяне (първично или вторично) с антикоагуланта и да се укаже неговата противоотрова.’
Да не се изхвърлят в кофи за боклук или на сметища.“ Да не се изхвърлят в кофи за боклук или на сметища.’
община/кметство/Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление“; община/кметство/Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление’;
Bulgarisch Да се използва за освобождаване на гаранцията In Bulgarian Да се използва за освобождаване на гаранцията
Bulgarisch: Пакетирано концентрирано масло за директна консумация в Общността (да се поеме от търговците на дребно) in Bulgarian: Пакетирано концентрирано масло за директна консумация в Общността (да се поеме от търговците на дребно)
Bulgarisch Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1514/97. In Bulgarian Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1514/97.
in bulgarisch: Не се прилага износна такса in Bulgarian: Не се прилага износна такса
Bulgarisch Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага In Bulgarian Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага
Bulgarisch Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)_/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 545/2007 in Bulgarian Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)_/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 545/2007
Bulgarisch Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007. In Bulgarian Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.
Bulgarisch Лицензия, валидна в … (държава-членка издател) / месо, предназначено за преработка в …[продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 382/2008 in Bulgarian Лицензия, валидна в … (държава-членка издател) / месо, предназначено за преработка в …[продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 382/2008
Bulgarisch Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 412/2008 in Bulgarian Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 412/2008
община/кметство/Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление, in Bulgaria: община/кметство/Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление,
Bulgarisch „Захар, която не се разглежда „извън квотата“ за износ без възстановяване“ in Bulgarian „Захар, която не се разглежда „извън квотата“ за износ без възстановяване“
„MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)“ ‘MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)’.
„MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)“ ‘MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)’ .