Deutsch Englisch
murren grumble
murren über murmur at
Murrhardt Murrhardt
Murrumbidgee River Murrumbidgee River
Mursi Mursi
Murska Sobota Murska Sobota
Murtala Mohammed Murtala Mohammed
Murtas Churzilawa Murtaz Khurtsilava
Murtaugh Murtaugh
Murtensee Lake Murten
Murter Murter
Mururoa Moruroa
Murus Gallicus Murus Gallicus
Murzim Beta Canis Majoris
Murzuk Murzuk
Muránska planina Muránska planina
Muráň Muráň
Muräne moray eel
Muršili Mursili
Mus fool
Mus musculus house mouse
Musa al-Kazim Musa al-Kazim
Musa as-Sadr Musa al-Sadr
Musa ibn Nusayr Musa bin Nusair
MUSA-Antenne MUSA
Musala Musala
Musandam Musandam
Musangs Paradoxurus
Musashi Japanese battleship Musashi
Musashimaru Kōyō Musashimaru Kōyō
Musau Musau
Muscadet Muscadet
Muscarin Muscarine
Muscat Muscat
Muscat de Hambourg Black Muscat
Muschel shell
Muschelantenne shell antenna
Muschelhorn Horagai
Muschelkalk Muschelkalk
Muscheln Mussels
Muschelschale seashell
Muschelzucht mussel farming
Muschezib-Marduk Mushezib-Marduk
Muschi pussy
Muschi lecken eat pussy
Muschipups vaginal flatulence
Muscida Omicron Ursae Majoris
Muscimol Muscimol
Muscle-Car Muscle car
Muscon Muscone
Musculi lumbricales Lumbricals of the hand
Musculi multifidi Multifidus muscle
Musculi rotatores Rotatores muscle
Musculi scaleni Scalene muscles
Musculi transversospinales Transversospinales muscles
Musculus abductor digiti minimi Abductor digiti minimi muscle
Musculus abductor hallucis Abductor hallucis muscle
Musculus abductor pollicis brevis Abductor pollicis brevis muscle
Musculus abductor pollicis longus Abductor pollicis longus muscle
Musculus adductor hallucis Adductor hallucis muscle
Musculus adductor longus Adductor longus muscle
Musculus adductor magnus Adductor magnus muscle
Musculus adductor pollicis Adductor pollicis muscle
Musculus anconeus Anconeus muscle
Musculus biceps brachii biceps brachii
Musculus biceps femoris Biceps femoris muscle
Musculus brachialis Brachialis muscle
Musculus buccinator Buccinator muscle
Musculus constrictor pharyngis inferior Inferior pharyngeal constrictor muscle
Musculus constrictor pharyngis medius Middle pharyngeal constrictor muscle
Musculus constrictor pharyngis superior Superior pharyngeal constrictor muscle
Musculus coracobrachialis Coracobrachialis muscle
Musculus cremaster Cremaster muscle
Musculus digastricus Digastric muscle
Musculus erector spinae Erector spinae
Musculus extensor carpi radialis brevis Extensor carpi radialis brevis muscle
Musculus extensor carpi radialis longus Extensor carpi radialis longus muscle
Musculus extensor carpi ulnaris Extensor carpi ulnaris muscle
Musculus extensor digiti minimi Extensor digiti minimi muscle
Musculus extensor digitorum Extensor digitorum muscle
Musculus extensor indicis Extensor indicis proprius
Musculus extensor pollicis brevis Extensor pollicis brevis muscle
Musculus extensor pollicis longus Extensor pollicis longus muscle
Musculus flexor carpi radialis Flexor carpi radialis muscle
Musculus flexor carpi ulnaris Flexor carpi ulnaris muscle
Musculus flexor digiti minimi brevis Flexor digiti minimi brevis
Musculus flexor digitorum profundus Flexor digitorum profundus muscle
Musculus flexor digitorum superficialis Flexor digitorum superficialis muscle
Musculus flexor hallucis longus Flexor hallucis longus muscle
Musculus flexor pollicis brevis Flexor pollicis brevis muscle
Musculus flexor pollicis longus Flexor pollicis longus muscle
Musculus frontalis Frontalis muscle
Musculus geniohyoideus Geniohyoid muscle
Musculus gluteus maximus Gluteal muscles
Musculus gluteus medius Gluteus medius muscle
Musculus gluteus minimus Gluteus minimus muscle
Musculus gracilis Gracilis muscle
Musculus hyoglossus Hyoglossus
Musculus iliocostalis Iliocostalis
Musculus infraspinatus Infraspinatus muscle
Musculus intercostalis externus External intercostal muscles
Musculus latissimus dorsi Latissimus dorsi muscle
Musculus levator palpebrae superioris Levator palpebrae superioris muscle
Musculus levator scapulae Levator scapulae muscle
Musculus levator veli palatini Levator veli palatini
Musculus longissimus Longissimus
Musculus longus capitis Longus capitis muscle
Musculus longus colli Longus colli muscle
Musculus masseter Masseter muscle
Musculus mylohyoideus Mylohyoid muscle
Musculus obliquus capitis superior Obliquus capitis superior muscle
Musculus obliquus externus abdominis Abdominal external oblique muscle
Musculus obliquus internus abdominis Abdominal internal oblique muscle
Musculus obturator externus Obturator externus muscle
Musculus obturator internus Obturator internus muscle
Musculus occipitalis Occipitalis muscle
Musculus occipitofrontalis Occipitofrontalis muscle
Musculus omohyoideus Omohyoid muscle
Musculus opponens digiti minimi Opponens digiti minimi muscle
Musculus opponens pollicis Opponens pollicis muscle
Musculus orbicularis oculi Orbicularis oculi muscle
Musculus orbicularis oris Orbicularis oris muscle
Musculus palatoglossus Palatoglossus muscle
Musculus palatopharyngeus Palatopharyngeus muscle
Musculus palmaris brevis Palmaris brevis muscle
Musculus palmaris longus Palmaris longus muscle
Musculus pectineus Pectineus muscle
Musculus pectoralis major Pectoralis major muscle
Musculus pectoralis minor Pectoralis minor muscle
Musculus peroneus longus Peroneus longus
Musculus piriformis Piriformis muscle
Musculus plantaris Plantaris muscle
Musculus popliteus Popliteus muscle
Musculus pronator quadratus Pronator quadratus
Musculus pronator teres Pronator teres muscle
Musculus psoas major Psoas major muscle
Musculus psoas minor Psoas minor muscle
Musculus pterygoideus lateralis Lateral pterygoid muscle
Musculus pterygoideus medialis Medial pterygoid muscle
Musculus pubococcygeus Pubococcygeus muscle
Musculus pyramidalis Pyramidalis muscle
Musculus quadratus femoris Quadratus femoris muscle
Musculus quadratus lumborum Quadratus lumborum muscle
Musculus quadriceps femoris Quadriceps femoris muscle
Musculus rectus abdominis Rectus abdominis muscle
Musculus rectus femoris Rectus femoris muscle
Musculus rhomboideus major Rhomboid major muscle
Musculus salpingopharyngeus Salpingopharyngeus muscle
Musculus scalenus anterior Scalenus anterior
Musculus scalenus medius Scalenus medius
Musculus scalenus posterior Scalenus posterior
Musculus semimembranosus Semimembranosus muscle
Musculus semispinalis Semispinalis capitis
Musculus semitendinosus Semitendinosus muscle
Musculus serratus anterior Serratus anterior muscle
Musculus splenius Splenius capitis muscle
Musculus sternohyoideus Sternohyoid muscle
Musculus sternothyroideus Sternothyroid muscle
Musculus styloglossus Styloglossus
Musculus stylohyoideus Stylohyoid muscle
Musculus stylopharyngeus Stylopharyngeus muscle
Musculus subclavius Subclavius muscle
Musculus subscapularis Subscapularis muscle
Musculus supinator Supinator muscle
Musculus supraspinatus Supraspinatus muscle
Musculus tensor fasciae latae Tensor fasciae latae
Musculus tensor veli palatini Tensor veli palatini muscle
Musculus thyrohyoideus Thyrohyoid muscle
Musculus tibialis anterior Tibialis anterior muscle
Musculus vastus intermedius Vastus intermedius muscle
Musculus vastus lateralis Vastus lateralis muscle
Musculus vastus medialis Vastus medialis
Muse muse
Museen in Berlin List of museums and galleries in Berlin
Museion Musaeum
Muselaar Virginal muselaar
Muselman Muslim
Muselmane Muslim
Muselmanin Islamite
Musendrosseln Catharus
Museo Arqueológico Nacional National Archaeological Museum of Spain
Museo del Prado Museo del Prado
Museo di Capodimonte Museo di Capodimonte
Museo Egizio Museo Egizio
Museo Nazionale Romano National Museum of Rome
Museo Picasso Museu Picasso
Museo Reina Sofía Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Museo Thyssen-Bornemisza Museo Thyssen-Bornemisza
Musette Musette de cour
Museu Calouste Gulbenkian Museu Calouste Gulbenkian
Museu de Arte de São Paulo São Paulo Museum of Art
Museu d’Art Contemporani de Barcelona Barcelona Museum of Contemporary Art
Museu Picasso Museu Picasso
Museum museum
Museum Bagatti Valsecchi Bagatti Valsecchi Museum
Museum Bielsko-Biała Bielsko-Biała Museum
Museum Boijmans van Beuningen Museum Boijmans Van Beuningen
Museum der bildenden Künste Museum der bildenden Künste
Museum der Griechischen Luftstreitkräfte Hellenic Air Force Museum
Museum der Toleranz Museum of Tolerance
Museum Folkwang Museum Folkwang
Museum für Angewandte Kunst Museum für angewandte Kunst
Museum für moderne Kunst Museums of modern art