Gesuchter Begriff vernünftig hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch DA Dänisch
vernünftig (adj) [able to answer reasonably for one's conduct] ansvarlig (adj) [able to answer reasonably for one's conduct] (adj)
vernünftig (adj) [able to answer reasonably for one's conduct] ansvarsbevidst (adj) [able to answer reasonably for one's conduct] (adj)
DE Phrasen mit vernünftig DA Übersetzungen
Diese beiden Schätzungen erscheinen vernünftig. Disse to beregninger virker realistiske. Hvad angår socialplanen, svarer dette beløb til omkostninger til socialplanen på [...] EUR pr. medarbejder, hvilket er acceptabelt.
sie waren aus der Sicht eines privaten Kapitalgebers wirtschaftlich vernünftig. var økonomisk rationelle ud fra en privat investors synspunkt.
sie müssen hinsichtlich der vorgeschlagenen Durchführung vernünftig sein. være forsvarlige i den foreslåede gennemførelse.
Alle herangezogenen Annahmen müssen vernünftig und zu rechtfertigen sein. De eventuelle antagelser, der er anvendt, skal være rimelige og berettigede.
Die mit LOT getroffenen Vereinbarungen über die Stundung von Flughafengebühren seien marktkonform und wirtschaftlich vernünftig gewesen. De aftaler, der blev indgået med LOT om at udsætte betalingen af lufthavnsafgifterne var i tråd med markedet og økonomisk set meget rationelle.
Der Beamte sollte fair und vernünftig handeln. Tjenestemanden skal handle rimeligt og redeligt.
Der/die Bedienstete sollte fair und vernünftig handeln. Den ansatte skal handle rimeligt og redeligt.
Ist dies vernünftig? Er det rimeligt?
Beide Vorschläge sind vernünftig, und der Berichterstatter unterstützt sie uneingeschränkt. Begge disse forslag er hensigtsmæssige, og ordføreren støtter dem uforbeholdent.
Dieser Vorschlag erscheint vernünftig. Dette forslag er rimeligt.
Deshalb ist es nunmehr vernünftig, ein absolutes Testverbot für kosmetische Zwecke einzuführen. Det ville derfor nu være rimeligt at indføre et totalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske midler.
Daher erscheint es vernünftig, Definitionen und Verpflichtungen stärker aufeinander abzustimmen. Det forekommer derfor at være klogt at bringe de forskellige definitioner og forpligtelser i bedre overensstemmelse med hinanden.
Der Berichterstatter erachtet das vorgeschlagene Abkommen als vernünftig und ausgeglichen. Efter ordførerens mening er aftaleforslaget fornuftigt og afbalanceret.
Eine zu starre Regelung ist sicherlich nicht vernünftig. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt med en alt for ufleksibel ordning.
Zweitens ist der Vorschlag, Gnadenfristen vorzusehen, vernünftig. Denne sag fastslår de principper, som er fulgt i forslaget til direktiv.
Einige Zahlen sind besorgniserregend, und Übergangsfristen erscheinen deshalb vernünftig. Nogle tal giver anledning til bekymring, og overgangsperioderne synes derfor rimelige.
Angesichts dessen sei es nicht vernünftig, die europäische Agrarproduktion zu drosseln. For eksempel kunne han ikke se det rimelige i, at fodboldklubber der har optrænet unge talenter skal se deres arbejde gå tabt.
"Ist es vernünftig, dass jeder Mitgliedsstaat eine Zuwanderungspolitik definiert ohne die Bedürfnisse der anderen zu kennen?" Sarkozy sagde, at han håbede på en "undtagelse" til de frie markedsregler, når det kom til sport.
Diese Empfehlung erscheint der Berichterstatterin äußerst vernünftig. Denne anbefaling virker i høj grad fornuftig set med ordførerens øjne.
Ein vernünftig geplanter und umgesetzter Emissionshandel kann das umfangreiche bestehende bewährte, getestete und wirksame Instrumentarium ergänzen. Igangsættelsen af en gennemarbejdet ordning for handel med emissionskvoter kan fuldende det store udvalg af allerede godkendte og effektive instrumenter.
Generell scheint der Vorschlag vernünftig zu sein. Forslaget virker overordnet set fornuftigt.
Insgesamt erscheint der Vorschlag der Kommission vernünftig und ausgewogen. Kommissionens forslag fremstår samlet set som både gennemtænkt og afbalanceret.
Insgesamt ist der Vorschlag der Kommission wohl vernünftig und ausgewogen. Kommissionens forslag fremstår samlet set som både gennemtænkt og afbalanceret.
sie darauf achten, daß vernünftig gestaltete Eintragungsgebühren zu einer höheren Beteiligung führen. sørge for, at rimelige registreringsgebyrer fører til større deltagelse.
fair und vernünftig handeln. rimeligt og redeligt.