Gesuchter Begriff Zentraleinheit hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
Zentraleinheit {f} Procesor
DE Phrasen mit zentraleinheit CS Übersetzungen
die gegenseitige Verbindung von zwei "Digitalrechnern" so verwenden, dass bei Ausfall der aktiven Zentraleinheit eine mitlaufende Zentraleinheit die Aufgaben des Systems fortführen kann, takové propojení dvou "číslicových počítačů", že v případě selhání aktivního základní jednotky může rezervní, avšak zrcadlově pracující základní jednotka dále pokračovat v řízení funkcí systému;
die gegenseitige Verbindung von zwei "Digitalrechnern" so verwenden, dass bei Ausfall der aktiven Zentraleinheit eine mitlaufende Zentraleinheit die Aufgaben des Systems fortführen kann, takové propojení dvou "digitálních počítačů", že v případě selhání aktivní základní jednotky může rezervní, avšak zrcadlově pracující základní jednotka dále pokračovat v řízení funkcí systému,
die gegenseitige Verbindung von zwei "Digitalrechnern" so verwenden, dass bei Ausfall der aktiven Zentraleinheit eine mitlaufende Zentraleinheit die Aufgaben des Systems fortführen kann, takové propojení dvou "digitálních počítačů", že v případě selhání aktivní základní jednotky může rezervní, avšak zrcadlově pracující základní jednotka dále pokračovat v řízení funkcí systému,
die gegenseitige Verbindung von zwei "Digitalrechnern" so verwenden, dass bei Ausfall der aktiven Zentraleinheit eine mitlaufende Zentraleinheit die Aufgaben des Systems fortführen kann, takové propojení dvou „digitálních počítačů“, že v případě selhání aktivní základní jednotky může rezervní, avšak zrcadlově pracující základní jednotka dále pokračovat v řízení funkcí systému,
die gegenseitige Verbindung von zwei Zentraleinheiten über Datenkanäle oder gemeinsame Speicher so verwenden, dass eine mitlaufende Zentraleinheit so lange andere Aufgaben ausführen kann, bis die aktive Zentraleinheit ausfällt; dann übernimmt die mitlaufende Zentraleinheit, um die Aufgaben des Systems fortzuführen oder propojení dvou základních jednotek datovými kanály nebo pomocí sdílené paměti, které umožňuje jedné základní jednotce provádět jinou práci do doby, než druhá základní jednotka selže, přičemž první základní jednotka poté převezme řízení a zajistí tak fungování systému; nebo
die Synchronisierung von zwei Zentraleinheiten mittels "Software" so verwenden, dass die mitlaufende Zentraleinheit erkennt, wenn die aktive Zentraleinheit ausfällt, um dann die Aufgaben der ausgefallenen Zentraleinheit zu übernehmen. synchronizaci dvou základních jednotek pomocí "softwaru" tak, aby první základní jednotka rozpoznala selhání druhé základní jednotky a převzala její úkoly.
die Synchronisierung von zwei Zentraleinheiten mittels "Software" so verwenden, dass die mitlaufende Zentraleinheit erkennt, wenn die aktive Zentraleinheit ausfällt, um dann die Aufgaben der ausgefallenen Zentraleinheit zu übernehmen. synchronizaci dvou základních jednotek pomocí "softwaru" tak, aby první základní jednotka rozpoznala selhání druhé základní jednotky a převzala její úkoly.
die Synchronisierung von zwei Zentraleinheiten mittels "Software" so verwenden, dass die mitlaufende Zentraleinheit erkennt, wenn die aktive Zentraleinheit ausfällt, um dann die Aufgaben der ausgefallenen Zentraleinheit zu übernehmen. synchronizaci dvou základních jednotek pomocí „softwaru“ tak, aby první základní jednotka rozpoznala selhání druhé základní jednotky a převzala její úkoly.
CPU Zentraleinheit XOR logická funkce nonekvivalence
CPU Zentraleinheit XOR logická funkce nonekvivalence,
einer Zentraleinheit mit Tastatur, Maus und einer visuellen Anzeige (PC-Personal-Computer), centrální zpracovatelské jednotky s klávesnicí, myší a zobrazovací jednotkou (osobní počítač),
einer Zentraleinheit (Server) und centrální zpracovatelské jednotky (serveru) a
Der Bildschirm ist für den Empfang von Signalen einer Zentraleinheit einer automatischen Datenverarbeitungsmaschine bestimmt. Zamýšleným použitím monitoru je přijímání signálů z centrální zpracovatelské jednotky systému automatizovaného zpracování dat.
die gegenseitige Verbindung von zwei Zentraleinheiten über Datenkanäle oder gemeinsame Speicher so verwenden, dass eine mitlaufende Zentraleinheit so lange andere Aufgaben ausführen kann, bis die aktive Zentraleinheit ausfällt; dann übernimmt die mitlaufende Zentraleinheit, um die Aufgaben des Systems fortzuführen, oder propojení dvou základních jednotek datovými kanály nebo pomocí sdílené paměti, které umožňuje jedné základní jednotce provádět jinou práci do doby, než druhá základní jednotka selže, přičemž první základní jednotka poté převezme řízení a zajistí tak fungování systému nebo
die gegenseitige Verbindung von zwei Zentraleinheiten über Datenkanäle oder gemeinsame Speicher so verwenden, dass eine mitlaufende Zentraleinheit so lange andere Aufgaben ausführen kann, bis die aktive Zentraleinheit ausfällt; dann übernimmt die mitlaufende Zentraleinheit, um die Aufgaben des Systems fortzuführen, oder propojení dvou základních jednotek datovými kanály nebo pomocí sdílené paměti, které umožňuje jedné základní jednotce provádět jinou práci do doby, než druhá základní jednotka selže, přičemž první základní jednotka poté převezme řízení a zajistí tak fungování systému nebo
Backup Central Unit (Backup der Zentraleinheit) Centrální záložní jednotka
Central Unit (Zentraleinheit) Centrální jednotka
die gegenseitige Verbindung von zwei „Digitalrechnern“ so verwenden, dass bei Ausfall der aktiven Zentraleinheit eine mitlaufende Zentraleinheit die Aufgaben des Systems fortführen kann, takové propojení dvou „digitálních počítačů“, že v případě selhání aktivní základní jednotky může rezervní, avšak zrcadlově pracující základní jednotka dále pokračovat v řízení funkcí systému,
die Synchronisierung von zwei Zentraleinheiten mittels „Software“ so verwenden, dass die mitlaufende Zentraleinheit erkennt, wenn die aktive Zentraleinheit ausfällt, um dann die Aufgaben der ausgefallenen Zentraleinheit zu übernehmen. synchronizaci dvou základních jednotek pomocí „softwaru“ tak, aby první základní jednotka rozpoznala selhání druhé základní jednotky a převzala její úkoly.
einer Zentraleinheit ústřední jednotky,
sie ist an die Zentraleinheit unmittelbar oder über eine oder mehrere andere Einheiten anschließbar, und je možné ji k centrálníprocesorrové jednotce připojit buď přímo nebo prostřednictvím jedné nebo více dalších jednotek; a
einer Zentraleinheit, centrální procesorové jednotky CPU,
Zentraleinheit (central processing unit) centrální jednotka pro zpracování
a) die Zentraleinheit nach Artikel 3, a) ústřední jednotky uvedené v článku 3;
Zentraleinheit Ústřední jednotka
(4) Die Zentraleinheit kann gemäß dem Verfahren nach Artikel 23 Absatz 2 beauftragt werden, auf der Grundlage der in der Zentraleinheit verarbeiteten Daten bestimmte andere statistische Aufgaben wahrzunehmen. 4. Postupem podle čl. 23 odst. 2 může být ústřední jednotka pověřena provedením určitých jiných statistických úkolů na základě údajů jí zpracovávaných.
f) Zeitpunkt der Übermittlung der Daten an die Zentraleinheit; f) datum předání údajů ústřední jednotce;
f) Zeitpunkt der Übermittlung der Daten an die Zentraleinheit. f) datum předání údajů ústřední jednotce.
c) die Richtigkeit und die Aktualität der Daten bei deren Übermittlung an die Zentraleinheit; c) přesnost a aktuálnost údajů v době předání ústřední jednotce;
a) %quot%Zentraleinheit%quot% die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a) der Eurodac-Verordnung genannte Zentraleinheit; a) %quot%ústřední jednotkou%quot% rozumí jednotka podle čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení o Eurodacu;
Mitteilungen zwischen den Mitgliedstaaten und der Zentraleinheit Komunikace mezi členskými státy a ústřední jednotkou
Sonstige Aufgaben der Zentraleinheit Další úkoly ústřední jednotky
Aufzeichnung der Verarbeitungsvorgänge durch die Zentraleinheit Uchovávání záznamů ústřední jednotkou
(2) Die gemeinsame Kontrollstelle hat die Aufgabe, die Tätigkeit der Zentraleinheit daraufhin zu kontrollieren, ob durch die Verarbeitung oder Nutzung der bei der Zentraleinheit vorhandenen Daten die Rechte der betroffenen Personen verletzt werden. Darüber hinaus kontrolliert sie die Rechtmäßigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten an die Mitgliedstaaten durch die Zentraleinheit. 2. Společný dozorčí orgán má za úkol sledovat činnost ústřední jednotky, aby bylo zajištěno, že práva zúčastněných osob nejsou porušována zpracováváním nebo použitím údajů, které jsou v držení ústřední jednotky. Navíc sleduje dovolenost předávání osobních údajů ústřední jednotkou členským státům.
(1) Die Digitalisierung der Fingerabdrücke und deren Übermittlung erfolgen in dem in Anhang I bezeichneten Datenformat. Die Zentraleinheit legt die technischen Anforderungen für die Übermittlung der Datenformate zwischen den Mitgliedstaaten und der Zentraleinheit und umgekehrt fest, sofern dies für den effizienten Betrieb der Zentraleinheit erforderlich ist. Die Zentraleinheit stellt sicher, dass die von den Mitgliedstaaten übermittelten Fingerabdruckdaten im computergestützten Fingerabdruckerkennungssystem abgeglichen werden können. 1. Otisky prstů se zpracují a předají v datovém formátu podle přílohy I. V míře nezbytné pro svůj účinný provoz stanoví ústřední jednotka technické požadavky na předávání datového formátu členskými státy ústřední jednotce a naopak. Ústřední jednotka zajistí ověření způsobilosti údajů o otiscích prstů předaných členskými státy k porovnání počítačovým systémem rozpoznávání otisků prstů.