Gesuchter Begriff Zeitabschnitt hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
Zeitabschnitt {m} Ekvinokcium
DE Phrasen mit zeitabschnitt CS Übersetzungen
Der Urlaub muss jedoch mindestens einen Zeitabschnitt von zwei aufeinander folgenden Wochen umfassen. Alespoň jednou v roce musí zahrnovat dva po sobě jdoucí týdny.
5000 lebende Rinder für den Zeitabschnitt vom 1. Juli 2004 bis 31. Dezember 2004; 5000 kusů živého skotu v období od 1. července 2004 do 31. prosince 2004,
86500 lebende Rinder für den Zeitabschnitt vom 1. Januar 2005 bis 31. März 2005; 86500 kusů živého skotu v období od 1. ledna 2005 do 31. března 2005,
86500 lebende Rinder für den Zeitabschnitt vom 1. April 2005 bis 30. Juni 2005. 86500 kusů živého skotu v období od 1. dubna 2005 do 30. června 2005.
33000 lebende Rinder für den Zeitabschnitt vom 1. Juli 2004 bis 31. Dezember 2004; 33000 kusů živého skotu v období od 1. července 2004 do 31. prosince 2004;
60000 lebende Rinder für den Zeitabschnitt vom 1. Januar 2005 bis 31. März 2005; 60000 kusů živého skotu v období od 1. ledna 2005 do 31. března 2005;
60000 lebende Rinder für den Zeitabschnitt vom 1. April 2005 bis 30. Juni 2005. 60000 kusů živého skotu v období od 1. dubna 2005 do 30. června 2005.
Zeitabschnitt Období
Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass den Untersuchungsergebnissen zufolge die Ausfuhrpreise eines ausführenden Herstellers im letzten Monat des UZ (nachstehend „zweiter Zeitabschnitt“ genannt) allgemein und im Durchschnitt über jenen vor diesem Monat (nachstehend „erster Zeitabschnitt“ genannt) lagen. Navíc pak je třeba ohledně jednoho vyvážejícího výrobce poznamenat, že se zjistilo, že jeho vývozní ceny v posledním měsíci období šetření („druhé období“) byly obecně a v průměru vyšší než ceny účtované před tímto měsícem („první období“).
Im zweiten Zeitabschnitt waren die Ausfuhrpreise hoch und weitgehend nicht gedumpt, während im ersten Zeitabschnitt mit niedrigeren Ausfuhrpreisen in erheblichem Umfang Dumping praktiziert wurde. I když vývozní ceny za druhé období byly vysoké a většinou na takové úrovni, že k dumpingu nedocházelo, byl praktikován výrazný dumping v prvním období, kdy vývozní ceny byly nižší.
Dieser Zeitabschnitt war allerdings bereits sehr gut dokumentiert. Období, za které společnost Halcor dokumenty poskytla, však již bylo dobře zdokumentované.
Der Nullpunktwert wird als mittleres Ansprechen (einschließlich Rauschen) auf ein Nullgas in einem Zeitabschnitt von 30 Sekunden definiert. Odezva na nulu je definována jako střední hodnota odezvy včetně šumu na nulovací plyn v časovém intervalu 30 s.
Der Messbereichskalibrierausschlag wird definiert als mittlerer Ausschlag (einschließlich Rauschen) auf ein Messbereichskalibriergas in einem Zeitabschnitt von 30 Sekunden. Odezva na kalibrační rozpětí je definována jako střední hodnota odezvy včetně šumu na kalibrační plyn rozpětí v časovém intervalu 30 s.
Anzahl der Fangentnahmen multipliziert mit der Anzahl der Einheiten, die in einem bestimmten Zeitabschnitt verwendet wurden počet vytažení úlovku vynásobený počtem jednotek (= celkový počet jednotek použitých v daném časovém úseku)
Gesamtzahl der Angeln, die in einem bestimmten Zeitabschnitt verwendet wurden celkový počet šňůr v daném časovém úseku
Es ist die Installation eines Systems mit einem festen Zeitabschnitt X erlaubt (keine Anpassungen möglich), sofern dieser Zeitabschnitt zwischen 5 Sekunden und 60 Sekunden liegt. Rovněž je povoleno nainstalovat systém pevně stanoveného času X (bez možnosti nastavení) za předpokladu, že čas X je v rozmezí od 5 do 60 vteřin.
Der Urlaub muss jedoch mindestens einen Zeitabschnitt von zwei aufeinanderfolgenden Wochen umfassen." Alespoň jedna část dovolená však musí zahrnovat dva po sobě jdoucí týdny.“;
Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von einem Jahr nach Hinterlegung der Kündigungsurkunde oder auf einen längeren in der Kündigungsurkunde genannten Zeitabschnitt folgt. Výpověď nabývá účinnosti prvním dnem měsíce, který následuje po uplynutí jednoho roku od okamžiku uložení oznámení o výpovědi nebo po delším časovém úseku, který je v oznámení uveden.
Für diesen Zeitabschnitt wird die Zahl der Buchführungsbetriebe auf zehntausend festgesetzt. Počet vykazujících podniků pro toto období se stanoví na 10 000.
- 30 % des Betrags gemäß Absatz 3, der am 14. September für den Zeitabschnitt gemäß Absatz 1 Buchstabe a) festgesetzt wird; - 30 % částky uvedené v odstavci 3, stanovené 14. září pro tranši uvedenou v odst. 1 písm. a),
- 27 % des Betrags gemäß Absatz 3, der am 14. November für den Zeitabschnitt gemäß Absatz 1 Buchstabe b) festgesetzt wird; - 27 % částky uvedené v odstavci 3, stanovené 14. listopadu pro tranši uvedenou v odst. 1 písm. b),
10.bedeutet %quot%Rechnungsjahr%quot% den Zeitabschnitt vom 1. Juli bis 30. Juni; 2. Člen může změnit svou skupinu za podmínek stanovených Radou.
Mit dem Vertrag von Lissabon beginnt für die Union ein neuer Zeitabschnitt. Smlouva je mezníkem nového období Unie.
DE Synonyme für zeitabschnitt CS Übersetzungen
Zeitraum [Phase] m период (m)
Epoche [Phase] f эпоха (f)
Zeitalter [Phase] n Юга
Zeitspanne [Phase] f окно́ (n)
Abschnitt [Phase] m сегмент
Periode [Phase] f период (m)
Zeit [Phase] f настоящее
Ära [Phase] f эпо́ха (n v)
Saison [Hauptbetriebszeit] (f сезо́н (n v)
Phase [Zeitraum] f фаза (f)
Abstand [Zeitraum] m расстояние (nt)
Dauer [Zeitraum] f дли́тельность (n v)
Uhr [Zeitraum] f часы́ (n v)
Intervall [Zeitraum] Интервал
Stadium [Zeitraum] n стадия (f)
Frist [Zeitraum] f срок (m)
Uhrzeit [Zeitraum] (f Время
Weile [Zeitraum] f промежу́ток (n v)
Stunde [Zeitraum] f Час
Etappe [Zeitraum] f Штаде