Gesuchter Begriff Stimulation hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
Stimulation {f} Hybnost
DE Phrasen mit stimulation CS Übersetzungen
Spezifische Vorteile: Bethanechol ist ein muscarinisch-cholinerger Agonist, der durch Stimulation der Acetylcholin-Rezeptoren der glatten Darmmuskeln dazu führt, dass diese sich kontrahieren. Zvláštní výhody: Betanechol je muskarinový cholinergický agonista, který stimuluje acetylcholinové receptory gastrointestinálních hladkých svalů a nutí je ke kontrakci.
Spezifische Vorteile: Bethanechol ist ein muscarinisch-cholinerger Agonist, der durch Stimulation der Acetylcholin-Rezeptoren der glatten Darmmuskeln dazu führt, dass diese sich kontrahieren. Zvláštní výhody: betanechol je muskarinový cholinergický agonista, který stimuluje acetylcholinové receptory gastrointestinálních hladkých svalů a nutí je ke kontrakci.
Fehlende Geräusche bzw. eine fehlende Stimulation des Gehörs kann schädlich sein und die Frettchen nervös machen. Nedostatek zvuků nebo sluchových podnětů může být škodlivý a způsobovat nervozitu fretek.
Bei sehr geringer Besatzdichte fehlt diese gegenseitige Stimulation und das Futter wird oft schlechter angenommen. Při velmi nízké hustotě obsazení, kdy k této horečné činnosti nedochází, zůstává potrava často netknutá.
Eine Hautreizung ist eine lokal auftretende, nicht immunogene Reaktion, die kurz nach der Stimulation eintritt (24). Dráždění kůže je lokálně vznikající neimunogenní reakce, která se objevuje krátce po stimulaci (24).
Diese Wachstumsstimulation kann entweder auf eine Hormesis („toxische Stimulation“) oder darauf zurückzuführen sein, dass im verwendeten Minimalmedium mit dem zu prüfenden Material zusätzliche stimulierende Wachstumsfaktoren zum Tragen kommen. To může být důsledkem buď hormese („toxická stimulace“), nebo přidání stimulujících růstových faktorů se zkušebním materiálem k minimálnímu použitému médiu.
Eine Stimulation mit niedriger Dosierung kann bei Berechnungen von EC50 gewöhnlich übergangen werden, wenn die Stimulation nicht ungewöhnlich stark ist. Stimulaci nízkými dávkami lze ve výpočtech EC50 obvykle ignorovat, pokud není extrémní.
Bei ungewöhnlich starker Stimulation oder wenn ein ECx-Wert für einen niedrigen x-Wert berechnet werden soll, sind möglicherweise jedoch besondere Verfahrensweisen erforderlich. Je-li však extrémní nebo má-li být vypočtena hodnota ECx pro nízké x, může být zapotřebí speciálních postupů.
Bei ungewöhnlich starker Stimulation kann der Einsatz eines Hormesis-Modells erwogen werden (19). Jestliže je stimulace extrémní, lze zvážit použití modelu předpokládajícího hormesi (19).
Eine Hautreizung ist eine lokal auftretende, nicht immunogene Reaktion, die kurz nach der Stimulation eintritt (29). Dráždění kůže je lokálně vznikající neimunogenní reakce, která se objevuje krátce po stimulaci (29).
Bei Lymphozyten ist es am wirksamsten, die Exposition gegenüber der Prüfsubstanz 44-48 Stunden nach der PHA-Stimulation zu beginnen, wenn die Zyklussynchronisierung nicht mehr vorhanden ist (5). U lymfocytů je nejúčinnější zahájit expozici zkoušené látce za 44–48 hodin po stimulaci PHA, až zmizí synchronizace cyklů (5).
Möglicherweise ist es jedoch sinnvoller, Option A mit stimulierten Lymphozyten anzuwenden, da das exponentielle Wachstum 96 Stunden nach der Stimulation abnehmen dürfte. Může však být vhodnější postupovat podle možnosti A pro stimulované lymfocyty, kde může exponenciální nárůst počtu buněk začít 96 hodin po stimulaci klesat.
nichtthermische Wirkungen, wie etwa die Stimulation von Muskeln, Nerven oder Sinnesorganen. netepelných účinků, jako je stimulace svalů, nervů nebo smyslových orgánů.
Ferner kann die Stimulation von Sinnesorganen zu vorübergehenden Symptomen wie Schwindelgefühl oder Phosphenen führen. Stimulace smyslových orgánů může navíc vyvolat přechodné příznaky, jako jsou závratě nebo fosfeny.
Androgenabhängige Gewebe reagieren mit schnellem und starkem Wachstum auf eine Stimulation mit Androgenen, was insbesondere für kastrierte, peripubertäre Rattenmännchen gilt. Tkáně závislé na androgenech reagují na stimulaci androgeny rychlým a mohutným růstem, zejména u kastrovaných samců potkanů v peripubertálním období.
Wenn das antiandrogene Potenzial untersucht werden soll, kann durch die Stimulation mit einem Referenzandrogen eine konsistentere Gewebegewichtszunahme erreicht werden. Při zjišťování potenciální antiandrogenní aktivity lze dosáhnout stabilnějšího přírůstku hmotnosti tkání, jsou-li tkáně stimulovány referenčním androgenem.
Die Werte der Lösungsmittelkontrollen sollten vorzugsweise nahe an den Mittelpunkt des linearen Anteils fallen, um sicherzustellen, dass die Stimulation und die Hemmung der Hormonsynthese gemessen werden kann. V ideálním případě by se hodnoty kontrolních vzorků rozpouštědla měly pohybovat kolem středu lineární části, aby bylo zajištěno, že bude možné změřit indukci a inhibici syntézy hormonů.
Die Aufmachung des Erzeugnisses entspricht nicht einer Aufmachung für den Einzelverkauf zur Hautpflege, da das Erzeugnis hauptsächlich dazu bestimmt ist, für sinnliche Massagen und Stimulation verwendet zu werden. Balení výrobku nelze považovat za balení určené pro drobný prodej přípravků pro péči o pokožku, neboť výrobek je určen hlavně pro smyslné masáže a stimulace.
Bericht: Stimulation von Technologien für nachhaltige Entwicklung: Ein Aktionsplan für Umwelttechnologie in der Europäischen Union ( 2004/2131(INI) ) - Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zpráva o propagaci technologií podporujících trvalý rozvoj: akční plán Evropské unie na podporu ekotechnologií ( 2004/2131(INI) ) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.
Stimulation von Technologien für nachhaltige Entwicklung: Ein Aktionsplan für Umwelttechnologie in der Europäischen Union o propagaci technologií podporujících trvalý rozvoj: akční plán Evropské unie na podporu ekotechnologií
Stimulation von Technologien für nachhaltige Entwicklung: Ein Aktionsplan für Umwelttechnologie in der Europäischen Union Podpora technologií pro udržitelný rozvoj: Akční plán Evropské unie pro ekologické technologie
über das Thema „Stimulation von Technologien für nachhaltige Entwicklung: Ein Aktionsplan für Umwelttechnologie in der Europäischen Union“ o sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Podpora technologií pro udržitelný rozvoj: Akční plán Evropské unie pro ekologické technologie“
zur Stimulation von Technologien für nachhaltige Entwicklung: Ein Aktionsplan für Umwelttechnologie in der Europäischen Union ke sdělení Podpora technologií pro udržitelný rozvoj: Akční plán Evropské unie pro ekologické technologie
Mitteilung der Kommission an den Rat und an das Europäische Parlament „Stimulation von Technologien für nachhaltige Entwicklung: Ein Aktionsplan für Umwelttechnologie in der Europäischen Union“ Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Podpora technologií pro udržitelný rozvoj: Akční plán Evropské unie pro ekologické technologie
– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2005 zur Stimulation von Technologien für nachhaltige Entwicklung: Ein Aktionsplan für Umwelttechnologie in der Europäischen Union“ – s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2005 „Podpora technologií pro udržitelný rozvoj: Akční plán Evropské unie pro ekologické technologie“
3. weist auf die Entschließung des Parlaments vom 5. Juli 2005 zur Stimulation von Technologien für nachhaltige Entwicklung: Ein Aktionsplan für Umwelttechnologie in der Europäischen Union 3. připomíná usnesení Parlamentu ze dne 5. července 2005 přijaté pod názvem „Podpora technologií pro udržitelný rozvoj: akční plán Evropské unie pro ekologické technologie
DE Synonyme für stimulation CS Übersetzungen
Aufschwung [Ansporn] m auge {m}
Antrieb [Ansporn] m impulso {m}
Anregung [Ansporn] f estímulo {m}
Impuls [Ansporn] m impulso {m}
Lust [Ansporn] f gozada {f}
Motivation [Ansporn] f motivación {f}
Mut [Ansporn] m confianza {f}
Auftrieb [Ansporn] m impulso {m}
Reiz [Ansporn] m atractivo {m}
Anstoß [Ansporn] m puntapié inicial {m}
Attraktivität [Ansporn] f amenidad {f}
Zauber [Ansporn] m magia {f}
Anziehungskraft [Ansporn] f atractivo {m}
Attraktion [Ansporn] f centro de atracción {m}
Profit [Ansporn] m beneficio {m}
Anreiz [Ansporn] m encanto {m}
Anziehung [Ansporn] f encanto {m}
Stachel [Ansporn] m aguijón {m}
Schwung [Ansporn] m brío {m}
Zugkraft [Ansporn] Virtud