Gesuchter Begriff Starrheit hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
Starrheit {f} Pevnost (stavba)
DE Phrasen mit starrheit CS Übersetzungen
Es wurde ausgeführt, dass aufgrund der Starrheit der nominellen Löhne eine mögliche Reaktion der regionalen Löhne auf eine wesentliche Verringerung der Rentabilität der Unternehmen kurzfristig mit Sicherheit als sehr begrenzt gelten kann. Byl prosazován názor, že v důsledku doložené nepružnosti nominálních mezd může být případný vliv významného snížení ziskovosti společností na regionální mzdy určitě považován za velmi omezený a krátkodobý.
Die Verluste der SNCM seien nicht auf Missmanagement zurückzuführen, sondern auf die Starrheit der 1991 und 1996 unterzeichneten Verträge und auf die plötzlichen tiefgreifenden Veränderungen auf dem historisch gewachsenen Markt, der sich von einem Monopol hin zu einem stark wettbewerbsgeprägten Umfeld gewandelt habe. Podle francouzských orgánů nelze ztráty společnosti SNCM přisuzovat jejímu špatnému hospodaření, nýbrž nepružnosti smluv uzavřených v roce 1991 a v roce 1996 a náhlé proměně dřívějšího trhu této společnosti, kde přešla z monopolního postavení do silně konkurenčního prostředí.
7.2.3.4 Als Instrument zur Realisierung dieses Vorschlags wird die Etablierung des lebensbegleitenden Lernens herausgestrichen – ein Konzept, das ungeachtet der Starrheit der derzeitigen einzelstaatlichen allgemeinen und beruflichen Bildungssysteme wie auch der Polarisierungen jedweder Art entwickelt werden kann, die der interne wettbewerbsorientierte Produktionsprozess naturgemäß hervorbringt. 7.2.3.4 Ideálním nástrojem pro rozvíjení návrhu by bylo vytvoření procesu celoživotního učení – instituce, již lze rozvíjet mimo rámec stávajících strnulých mechanismů národních systémů vzdělávání a školení, a rovněž instituce nezatížené jakoukoli polarizovaností, která vyplývá ze samotné povahy interního konkurenčního výrobního systému.
7.9 Flexibilität ist noch notwendiger im Falle eines Wiederaufbaus nach Kriegen und Katastrophen oder in Krisensituationen, wenn Langsamkeit und Starrheit ein Handeln gänzlich unmöglich machen. Initiativen wie die des Friedensfonds für Afrika sind besser auf die Realität dieser Situationen eingestellt. 7.9 Flexibilita je nutná zejména v případech, kdy se jedná o poválečný stav, situaci po katastrofě nebo jinou kritickou situaci a kdy zdlouhavost a strnulost naprosto znemožňují jakoukoli činnost. Iniciativy jako Fond pro mír v Africe se umějí stavu v takových případech přizpůsobit.
35. nimmt den Vorschlag der Kommission zur Kenntnis, den nächsten Finanzrahmen umzustrukturieren mit dem Ziel, die breiten politischen Ziele besser widerzuspiegeln, den sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und mehr Sichtbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger im Zusammenhang mit den Mehrjahresausgaben der Union zu schaffen, ist jedoch der Auffassung, dass dies in einigen Fällen zu einer überflüssigen Starrheit führt; 35. bere na vědomí návrh Komise na restrukturalizaci příštího finančního rámce, aby lépe odrážel širší politické cíle, posílil sociální a hospodářskou soudržnost a lépe zviditelnil víceleté výdajů pro občany EU, domnívá se však, že v některých případech zavádí zbytečnou přísnost;
3.3.4 Dem enormen Bedarf an gleichzeitig flexiblen und abgesicherten Praktiken und Beschäftigungsmöglichkeiten im Bereich der Wissensübermittlung, der Mediation, der Kunst, der Darstellung in allen ihren Formen, des Wissens über das Wissen stehen paradoxerweise Arbeitsmodelle gegenüber, die bisweilen von Starrheit und Unsicherheit gekennzeichnet sind. 3.3.4 Velká potřeba praxe a flexibilního a zároveň bezpečného zaměstnání v oblasti předávání poznatků, v oblasti zprostředkování, umění a znázorňování ve všech jeho formách, v oblasti poznatků o znalostech, naráží na problémy modelů zaměstnanosti, které mohou paradoxně zvýšit neohebnost a nejistotu.
Elisabeth JEGGLE (CDU), Berichterstatterin des Europäischen Parlaments für die neue Verordnung, betont, dass das Parlament "Flexibilität und keine Starrheit" wolle. Parlament tímto návrhem reaguje na zvýšenou poptávku na světových trzích a na rozdílné situace evropských producentů.
Elisabeth JEGGLE (CDU), Berichterstatterin des Europäischen Parlaments für die neue Verordnung, betont, dass das Parlament "Flexibilität und keine Starrheit" wolle. V průběhu rozpravy někteří poslanci navrhovali Štrasburk, polské město Wroclaw, Budapešť či Vídeň.
"Die Starrheit und der hartnäckige Fortbestand des geschlechtsspezifischen Lohngefälles machen die Notwendigkeit deutlich, vielgestaltige politische Maßnahmen durchzuführen, die die Umsetzung der Rechtsvorschriften und die Überwindung der Segregation des Arbeitsmarktes zum Ziel haben", so Berichterstatterin Edit BAUER (EVP-ED, Slowakei). Poslanci prostřednictvím zprávy o uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy, kterou vypracovala poslankyně Edit BAUER (EPP-ED, SK), vycházejí ze skutečnosti, že rozdíly v odměňování mužů a žen stále přetrvávají a podle dostupných údajů jsou odstraňovány jen velice pomalu.
Nach Meinung der Kommission geht dies auf die Starrheit und den Automatismus des Mechanismus zurück. Podle názoru Komise tomu tak je kvůli jeho nepružnosti a automatickému charakteru.
36. nimmt den Vorschlag der Kommission zur Kenntnis, den nächsten Finanzrahmen umzustrukturieren mit dem Ziel, die breiten politischen Ziele besser widerzuspiegeln, den sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und mehr Sichtbarkeit für die Bürger im Zusammenhang mit den Mehrjahresausgaben der EU zu schaffen, ist jedoch der Auffassung, dass dies in einigen Fällen zu einer überflüssigen Starrheit führt; 36. bere na vědomí návrh Komise na restrukturalizaci příštího finančního rámce, aby lépe odrážel širší politické cíle, posílil sociální a hospodářskou soudržnost a zajistil větší viditelnost víceletých výdajů pro občany EU, domnívá se však, že v některých případech zavádí zbytečnou přísnost;
Durch die Übernahme neuer Aufgaben und die Schaffung neuer Einrichtungen gerät die derzeit geltende Finanzielle Vorausschau aufgrund der Unzulänglichkeit der Mittel und der ihr innewohnenden Starrheit zunehmend unter Druck. Vytvoření nových úkolů a orgánů vyvíjelo stále větší tlak na současný finanční výhled kvůli nedostatečným zdrojům a přílišné nepružnosti.
- Wird die Starrheit des Systems durch die Unterteilung der derzeitigen Rubrik 3 (Interne Politikbereiche) in drei getrennte Rubriken (1a), 1b) und 3) nicht noch verstärkt? - Nezvýší rozdělení současného okruhu 3 (vnitřní politiky) na tři různé okruhy 1a), 1b) a 3) nepružnost systému?
- der Anzahl der Rubriken und Teilrubriken (mehr Rubriken, mehr Starrheit, dann mehr Flexibilität) - počet kategorií a podkategorií (více kapitol – více rigidity než pružnosti),
Die Starrheit und der hartnäckige Fortbestand des geschlechtsspezifischen Lohngefälles machen die Notwendigkeit deutlich, vielgestaltige politische Maßnahmen durchzuführen, die die Umsetzung der Rechtsvorschriften und die Überwindung der Segregation des Arbeitsmarktes zum Ziel haben. Nepoddajnost a přetrvávání těchto rozdílů podtrhuje potřebu mnohotvárných politik, jejichž cílem bude provádění právních předpisů i řešení segregace pracovního trhu.
nimmt den Vorschlag der Kommission zur Kenntnis, den nächsten Finanzrahmen umzustrukturieren mit dem Ziel, die breiten politischen Ziele besser widerzuspiegeln, den sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und mehr Sichtbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger im Zusammenhang mit den Mehrjahresausgaben der Union zu schaffen, ist jedoch der Auffassung, dass dies in einigen Fällen zu einer überflüssigen Starrheit führt; bere na vědomí návrh Komise na restrukturalizaci příštího finančního rámce, aby lépe odrážel širší politické cíle, posílil sociální a hospodářskou soudržnost a lépe zviditelnil víceleté výdajů pro občany EU, domnívá se však, že v některých případech zavádí zbytečnou přísnost;