Gesuchter Begriff Sein hat 5 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
Sein (n conj) [the state or fact of existence] {n} život (n conj) [the state or fact of existence]
Sein (n) [the state of being, existing, or occurring] {n} existence (n) {f} [the state of being, existing, or occurring]
Sein (n conj) [the state or fact of existence] {n} existence (n conj) {f} [the state or fact of existence]
Sein (n) [the state of being, existing, or occurring] {n} bytí (n) [the state of being, existing, or occurring]
Sein (n conj) [the state or fact of existence] {n} bytí (n conj) [the state or fact of existence]
DE Phrasen mit sein CS Übersetzungen
Außerdem muss das marktführende Vergleichsprodukt von der zuständigen Stelle zugelassen worden sein, und sein Handelsname muss bekannt sein. Hlavní výrobek na trhu musí být dále schválen příslušným subjektem a název výrobku musí být veřejně dostupný.
Außerdem muss das marktführende Vergleichsprodukt von der zuständigen Stelle zugelassen worden sein, und sein Handelsname muss bekannt sein. Referenční výrobek s vedoucím místem na trhu musí být dále schválený příslušným subjektem a název výrobku musí být veřejně dostupný.
entrindet sein, být odkorněno,
Der Mitgliedstaat kann auch sein eigener Versicherer sein. Členský stát může být i svým vlastním pojišťovatelem.
Tin Sein manželka brig. gen. San Tuna, dat. nar.
alterungsunempfindlich sein. odolné proti stárnutí.
zuverlässig sein; mít dobrou pověst;
Deshalb wird der neu bewertete Vermögenswert wertgemindert sein, wenn sein Nutzungswert geringer ist als sein Neubewertungsbetrag. Proto by mělo být přeceněné aktivum aktivem se sníženou hodnotou, jestliže jeho hodnota z užívání je menší než jeho hodnota po přecenění.
spezifisch und genau sein und dürfen nicht irreführend sein; specifické, přesné a nezavádějící;
Sein Geschmack darf nicht bitter oder holzig sein. Jejich chuť nemůže být hořká a nesmí být cítit po vláknině.
Um patentierbar zu sein, müssen computerimplementierte Erfindungen neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein. Aby byl vynález realizovaný na počítači patentovatelný, musí být využitelný k průmyslovému použití , musí být nový a musí zahrnova t tvůrčí krok .
Dolmetscher sein oder nicht sein Být či nebýt ... tlumočníkem
Das kann sein, das muss aber nicht so sein. Může to tak být, ale nemusí.
Außerdem muss Mediation flexibel sein, um effektiv zu sein. Mimoto, má-li být dosaženo účinnosti, musí být zprostředkování flexibilní.
Deshalb kann ein EU-System, wie groß sein Geltungsbereich auch immer sein mag, nur ein erster Schritt sein. Proto může být systém EU bez ohledu na rozsah své působnosti jen prvním krokem.
Zunächst muss zumindest sein Vorsitzender bekannt und geachtet sein. V této fázi je nutné alespoň jednoznačně rozhodnout o předsedovi ESRB a tento orgán pak respektovat.
· fair sein, · být spravedlivý,
und sein a jeho roční
paneuropäisch sein; mít celoevropskou působnost;
maßgeblich sein rozhodující vliv
DE Synonyme für sein CS Übersetzungen
Gegenwart [Anwesenheit] f Nutiden
Dasein [Anwesenheit] n opstå
Leben [Betriebsamkeit] n Liv
Betrieb [Betriebsamkeit] m Entreprise
Aktivität [Betriebsamkeit] f Aktivitet
Trubel [Betriebsamkeit] m Turbulenz
Praxis [Wirklichkeit] f Praksis
Sicherheit [Wirklichkeit] f sikkerhed
Existenz [Wirklichkeit] f eksistens
Wahrheit [Wirklichkeit] f sandhed (n)
Tatsache [Wirklichkeit] f faktum
Gewissheit [Wirklichkeit] f Forsikring
Bestand [Existenz] m (m Tid
Sache [Existenz] f tema
Ding [Existenz] n ting
Betriebsamkeit [Sein] f Industri