Gesuchter Begriff Periode hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
Periode (n v) [particular period of time in history] {f} doba (n v) {f} [particular period of time in history]
DE Phrasen mit periode CS Übersetzungen
Gesamt-Periode (korr. Zuweis.) celkem (Revid. dot.)
Periode Období
Legedatum oder -periode, datum nebo dobu snášky;
Bestände am Ende der Periode Zásoby na konci období
Wird IAS 23 auf eine frühere Periode angewendet, sind diese Änderungen für diese frühere Periode anzuwenden.“ Jestliže účetní jednotka aplikuje IAS 23 pro dřívější období, tyto změny se aplikují pro toto dřívější období.“
eine Gesamtergebnisrechnung für die Periode; výkaz o úplném výsledku za období;
eine Eigenkapitalveränderungsrechnung für die Periode; výkaz změn vlastního kapitálu za období;
eine Eigenkapitalveränderungsrechnung für die Periode; výkazu o změnách vlastního kapitálu za období;
eine Kapitalflussrechnung für die Periode; výkaz o peněžních tocích za období;
eine Kapitalflussrechnung für die Periode; výkazu o peněžních tocích za období;
Ende der aktuellen Periode, ke konci běžného období,
Ende der vorangegangenen Periode (identisch mit dem Beginn der aktuellen Periode) und ke konci předcházejícího období (který je shodný s výkazem k počátku běžného období), a
Gewinn oder Verlust der Periode Výsledek za období
Sonstiges Ergebnis in der Periode Ostatní úplný výsledek za období
Funktion / Periode Funkce/období
Sinuswellenform: Phase, Periode, Frequenz, Takt; Sinusový průběh vlny: fáze, perioda, frekvence, cyklus
Funktion/Periode Funkce/období
zum Ende der aktuellen Periode; ke konci běžného období,
Dauerhaltbarkeits-periode Doba životnosti emisních vlastností
Indexsatz der nächsten Periode Indexová sazba na příští období
Indexsatzanpassungsdatum der nächsten Periode Den úpravy indexové sazby na příští období.
Offener Saldo Periode 1 Nesplacený zůstatek za 1. období
Enddatum der revolvierenden Periode Konečné datum revolvingového období
Bruttoausbuchungen in der Periode Hrubé odpisy za období
Rückflüsse in der Periode Vymožené částky za období
Eingegangene Bruttorückflüsse während der Periode Hrubá výše vymožených částek přijatých během daného období.
Einnahmeneinziehungen in der Periode Inkaso považované v období za příjem
Kapitaleinziehungen in der Periode Inkaso považované v období za jistinu
einer Eigenkapitalveränderungsrechnung für die Periode; výkaz o změnách vlastního kapitálu za období;
einer Kapitalflussrechnung für die Periode; výkaz o peněžních tocích za období;
müssen gemäß Paragraph 45 von Periode zu Periode stetig dargestellt werden; und být v každém období konzistentní s odstavcem 45 a
c) Legedatum oder -periode, c) datum nebo doba snášky;
DE Synonyme für periode CS Übersetzungen
Zyklus [Menstruation] m ciclo {m}
Blutung [Menstruation] f hemorragia {f}
Regel [Menstruation] f regla {f}
Monatsfluss [Menstruation] Menstruación
Zeitraum [Phase] m lapso {m}
Epoche [Phase] f época {f}
Zeitalter [Phase] n era {f}
Zeitspanne [Phase] f rato {m}
Zeitabschnitt [Phase] m período {m}
Abschnitt [Phase] m sección {f}
Zeit [Phase] f tiempo {m}
Ära [Phase] f era {f}
Phase [Zeitabschnitt] f Fase (química)
Dauer [Zeitabschnitt] f período {m}
Stadium [Zeitabschnitt] n Fase (química)
Frist [Zeitabschnitt] f plazo {m}
Termin [Zeitabschnitt] m fecha {f}
Weile [Zeitabschnitt] f rato {m}
Entwicklungsstadium [Zeitabschnitt] Fases del desarrollo de software
Abstand [Zeitraum] m distancia {f}