Gesuchter Begriff Ordnung eines Gruppenelementes hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE CS Übersetzungen für ordnung

DE CS Übersetzungen für eines

DE Phrasen mit ordnung eines gruppenelementes CS Übersetzungen
ORDNUNG ŘÁD
Ordnung Řád
Wirtschaftsförderung, -ordnung und -aufsicht Činnosti usměrňující podnikání a přispívající k jeho efektivnějšímu chodu
Taxonomische Ordnung Taxanomické pořadí
weder die öffentliche Sicherheit oder Ordnung eines Mitgliedstaats gefährdet werden noch ihm sonstige Nachteile entstehen können. ohrožena bezpečnost nebo veřejný pořádek členského státu nebo jinak poškozeno jeho celkové fungování.
Öffentliche Ordnung (Ordre public) Veřejný pořádek
weder die öffentliche Sicherheit oder Ordnung eines Mitgliedstaats gefährdet werden noch sonstige Nachteile für sein Gemeinwohl entstehen können. ohrožena bezpečnost nebo veřejný pořádek členského státu nebo jinak poškozeno jeho celkové fungování.
Basisstation erster Ordnung základna 1. řádu
öffentliche Ordnung. veřejný pořádek.
Öffentliche Ordnung Veřejný pořádek
d) keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die nationale Sicherheit oder die internationalen Beziehungen eines der Mitgliedstaaten darstellt. d) nepředstavuje nebezpečí pro veřejný pořádek, vnitrostátní bezpečnost nebo mezinárodní vztahy některého členského státu.
d) keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit oder die internationalen Beziehungen eines der Mitgliedstaaten darstellt. d) nepředstavuje nebezpečí pro veřejný pořádek, bezpečnost státu nebo mezinárodní vztahy některého členského státu.
Öffentliche Ordnung Veřejný pořádek
3. Das Wiedereinreiseverbot wird zurückgenommen, wenn der Drittstaatsangehörige keine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eines Mitgliedstaats mehr darstellt. Zákaz opětovného vstupu je zrušen v takových případech, kdy dotčený státní příslušník třetí země již nepředstavuje vážné ohrožení veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti členského státu.
Finanz ordnung Finanční předpisy
Verstoß gegen die Ordnung postupu konzultace
Verstoß gegen die Ordnung přerušení nebo ukončení
gegen die Ordnung přerušení nebo ukončení
, zur Ordnung. Pozměňovací návrh 8 Čl.
Wirtschaftsförderung, -ordnung und –aufsicht Regulace a podpora podnikatelského prostředí
Ordnung oder veřejného pořádku