Gesuchter Begriff Lumen hat 2 Ergebnisse
DE Deutsch CS Tschechisch
Lumen (Einheit) Lumen
DE Phrasen mit lumen CS Übersetzungen
Abblendscheinwerfer mit einer Lichtquelle mit einem Soll-Lichtstrom über 2000 Lumen dürfen nur in Verbindung mit Scheinwerferreinigungsanlagen nach der Regelung Nr. 45 angebaut werden [9]. Potkávací světlomety se zdrojem světla se skutečným světelným tokem přesahujícím 2000 lm jsou přípustné pouze ve spojení s montáží zařízení pro čištění světlometů podle předpisu č. 45.
bei denen das Hauptabblendlichtbündel durch eine Lichtquelle erzeugt wird und deren Soll-Lichtstrom 2000 Lumen übersteigt. se zdrojem světla vytvářejícím hlavní potkávací světlo a majícím skutečný světelný tok přesahující 2000 lm.
bei denen das Hauptabblendlichtbündel durch eine Lichtquelle erzeugt wird und deren Soll-Lichtstrom 2000 Lumen übersteigt. se zdrojem světla vytvářejícím hlavní potkávací světlo a majícím skutečný světelný tok přesahující 2000 lm.
Lampen mit einem Lichtstrom unter 60 Lumen oder über 12000 Lumen; světelné zdroje se světelným tokem nižším nežlumenumenů nebo vyšším než 12000 lumenů;
der „Lampenlichtstromerhalt“ (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF), das heißt das Verhältnis zwischen dem von der Lampe zu einem gegebenen Zeitpunkt ihrer Lebensspanne ausgesendeten Lichtstrom und ihrem ursprünglichen Lichtstrom; „činitel stárnutí světelného zdroje“ (LLMF), kterým se rozumí poměr světelného toku vyzařovaného zářivkou a výbojkou v určitém okamžiku její životnosti k počátečnímu světelnému toku;
Hinsichtlich der bereitzustellenden Informationen gelten die Anforderungen der ersten Stufe auch für Leuchten für Hochdruckentladungslampen mit einem Gesamtlichtstrom von über 2000 lumen. Požadavky první fáze na poskytování informací se vztahují také na svítidla pro vysoce intenzivní výbojky s celkovým světelným tokem nad 2000 lm.
Die Lichtleistung dieser Lampen kann zudem bis auf mindestens 50 % gesteuert werden, wenn der Bemessungswert für den Lichtstrom mehr als 9000 lumen beträgt. Tyto zářivky a výbojky lze stmívat na nejméně 50 % jejich světelného výkonu, přesahuje-li jmenovitý světelný výkon 9000 lm.
Lichtstrom (in Lumen) Světelný tok (lm)
Lichtstrom in Lumen Světelný tok (lm)
Der nach Anhang 10 Absatz 5 gemessene Soll-Lichtstrom aller LED-Module, die das Abblendlicht erzeugen, muss insgesamt mindestens 1000 Lumen betragen. Celkový skutečný světelný tok LED modulů produkujících hlavní potkávací světlo, který je měřen podle popisu v bodě 5 přílohy 10, musí být 1000 lm nebo vyšší.
Der nach Anhang 10 Absatz 5 gemessene Soll-Lichtstrom aller LED-Module, die das Abblendlicht erzeugen, muss insgesamt mindestens 1000 Lumen betragen. Celkový skutečný světelný tok všech LED modulů produkujících hlavní potkávací světlo, který se měří podle popisu v bodě 5 přílohy 10, musí být 1000 lm nebo vyšší.
Der Soll-Lichtstrom nach Absatz 5.8 überschreitet insgesamt 2 000 Lumen: ja/nein (2) Celkový skutečný světelný tok (bod 5.8) přesahuje hodnotu 2 000 lm: ano/ne (2)
Abblendscheinwerfer mit einer Lichtquelle bzw. Lichtquellen zur Erzeugung des Hauptabblendlichtbündels (gemäß der Begriffsbestimmung in Regelung Nr. 48), deren Soll-Lichtstrom 2000 Lumen übersteigt, sind nicht zulässig. Potkávací světlomety se zdrojem (zdroji) světla vytvářejícím hlavnílumenmené potkávací světlo (jak je definováno v předpisu č. 48) a mající celkový světelný tok přesahující 2000 lumenů jsou zakázány.
Der auf den Glühlampen-Datenblättern in Anhang 1 angegebene Lichtstrom (in Lumen) gilt für Glühlampen, die weißes Licht ausstrahlen, sofern dort keine andere Farbe genannt ist. Pokud není v listech údajů o žárovkách v příloze 1 uvedena zvláštní barva, platí údaj světelného tokulumenumenech) uvedený na těchto listech pro žárovky vyzařující bílé světlo.
Anfangswerte, Watt und Lumen [2] Počáteční hodnoty, příkonlumenmeny [2]
10 % besser als der Wert Lumen pro Watt, der Klasse A entspricht o 10 % lepší než hodnota pro třídu Alumenen na watt)
Lampen und LED-Module mit einem Lichtstrom von unter 30 Lumen (lm); světelné zdroje a moduly LED se světelným tokem nižším nežlumenumenů;
Für Modelle mit Φuse < 1300 Lumen: Pref = 0,88√Φuse + 0,049Φuse Pro modely s Φuse < 1300 lumenů: Pref = 0,88√Φuse + 0,049Φuse
Für Modelle mit Φuse ≥ 1300 Lumen: Pref = 0,07341Φuse Pro modely s Φuse ≥ 1300 lumenů: Pref = 0,07341Φuse
„Lampenlichtstromerhalt“ (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF) bezeichnet das Verhältnis zwischen dem von der Lampe zu einem gegebenen Zeitpunkt ihrer Lebensspanne ausgesendeten Lichtstrom und ihrem ursprünglichen Lichtstrom. „činitelem stárnutí světelného zdroje“ (LLMF) se rozumí poměr světelného toku vyzařovaného světelným zdrojem v určitém okamžiku jeho životnosti k počátečnímu světelnému toku;
Für Modelle mit Φuse < 1300 Lumen: Pref Pro modely s Φuse < 1300 lumenů: Pref
Für Modelle mit Φuse ≥ 1300 Lumen: Pref Pro modely s Φuse ≥ 1300 lumenů: Pref
Die Ausrichtung eines Scheinwerfers zur Erzeugung des Haupt-Abblendlichtbündels mit einer Lichtquelle, deren Soll-Lichtstrom 2000 Lumen übersteigt, muss in der Senkrechten zwischen -0,5 % und -2,5 % liegen. 6.2.5.3 U světlometu vytvářejícího hlavní potkávací světlo se zdrojem světla se světelným tokem přesahujícím 2000 lm musí být vertikální sklon mezi -0,5 % a -2,5 %.
(in Lumen) v lumenech
ihr Soll-Lichtstrom nicht mehr als 2000 Lumen beträgt und její skutečný světelný tok nepřesahuje 2000 lm a
Wenn bei Nebelscheinwerfern der Gesamtwert des Soll-Lichtstroms der Lichtquelle(n) größer als 2000 Lumen ist, muss dies unter Punkt 10 des Mitteilungsblatts nach Anhang 1 angegeben werden. U předních mlhových světlometů se zdrojem(-ji) světla, jehož celkový skutečný světelný tok překračuje 2000 lm, musí být učiněn odkaz v bodě 10 formuláře sdělení v příloze 1.
Lichtstrom der Lichtquelle (siehe Absatz 5.9) größer als 2 000 Lumen: … ja/nein (2) Světelný tok zdroje světla (viz bod 5.9) větší než 2 000 lm: … ano/ne (2)
Lumen pro m2 ist ein guter technischer Indikator, die Umweltleistung sollte jedoch in W/m2 gemessen werden. Lumeny na m2 je dobrý technický indikátor, avšak vliv činnosti organizace na životní prostředí by měl být měřen ve wattech na metr čtvereční.
In späten Stadien der Infektion sind im Lumen des Verdauungstrakts freie Sporangien zu beobachten. V závěrečných fázích infekce jsou pozorována sporangia nacházející se volně v&nblumenmen trávícího traktu.
Bei einer Glühlampe mit mehr als einem inneren Bauteil (Leuchtkörper, Abblendkappe) gelten die Angaben der Merkmalgruppe (Abmessungen, Watt, Lumen) für jedes einzelne Bauteil. Pokud má žárovka více než jeden vnitřní prvek (vlákno, stínítko), platí skupiny vlastností (rozměry, přílumenlumeny) pro každý prvek zvlášť.
Der Soll-Lichtstrom nach Absatz 5.9 überschreitet insgesamt 2 000 Lumen: Celkový skutečný světelný tok v souladu s popisem v bodě 5.9 přesahuje hodnotu 2 000 lm:
a) Lampen mit einem Lichtstrom von über 6500 Lumen (lm), a) zdroje světla se světelným tokem vyšším než 65lumenmenů;
CS Tschechisch DE Deutsch
Lumen (Einheit) Lumen