Gesuchter Begriff Loyalität hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
Loyalität (n) [loyalty to some cause, nation or ruler] {f} oddanost (n) [loyalty to some cause, nation or ruler]
DE Phrasen mit loyalität CS Übersetzungen
Der Bedienstete auf Zeit hat das Recht auf freie Meinungsäußerung unter gebührender Beachtung der Grundsätze der Loyalität und Unparteilichkeit. Dočasný zaměstnanec má právo na svobodu projevu s řádným přihlédnutí k zásadě loajality a nestrannosti.
NESA und KE haben starke Energiemarken und können Kostensynergieeffekte sowie durch duale Energieversorgungsangebote eine größere Loyalität ihrer Kunden erreichen. Společnosti NESA a KE mají silné „energetické“ značky a mohou dosáhnout nákladových synergií a větší věrnosti zákazníků prodejem dvojí energie.
Die Prämiengutschriften können an Einzel- oder Gruppenkäufe oder die Loyalität des Kunden über einen festgelegten Zeitraum geknüpft sein. Věrnostní kredity mohou být udíleny za individuální nákupy, hromadné nákupy nebo za nepřetržitou věrnost zákazníka po určité období.
Die Verfahren für die Sicherheitsüberprüfung des Personals dienen der Feststellung, ob eine Person unter Berücksichtigung ihrer Loyalität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit zum Zugang zu EU-VS ermächtigt werden kann. Bezpečnostní prověrka slouží k tomu, aby určila, zda může být určitá osoba s přihlédnutím ke své loajalitě, důvěryhodnosti a spolehlivosti oprávněna k přístupu k utajovaným informacím EU.
Der Beamte führt die ihm aufgetragenen Aufgaben objektiv, unparteiisch und in voller Loyalität mit der Union aus. Vykonává služební povinnosti, které mu byly uloženy, objektivně, nestranně a v souladu se zásadou loajality k Unii.
Die Verfahren für die Sicherheitsüberprüfung von Personal dienen der Feststellung, ob einer Person unter Berücksichtigung ihrer Loyalität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit der Zugang zu EU-VS gewährt werden kann. Bezpečnostní prověrka personálu je koncipována tak, aby určila, zda může být určitá osoba s přihlédnutím k její loajalitě, důvěryhodnosti a spolehlivosti oprávněna k přístupu k utajovaným informacím EU.
Die Waffen wurden ursprünglich 2010 beschafft und waren dafür gedacht, sich die Loyalität der Empfänger im Hinblick auf spätere politische Vorteile zu erkaufen. Tyto zbraně byly původně nakoupeny v roce 2010 a určeny k získání věrnosti jejich příjemců za účelem pozdějšího politického prospěchu.
(2) Die Verfahren der Sicherheitsüberprüfung dienen der Feststellung, ob einer Person in Anbetracht ihrer Loyalität, ihrer Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit Zugang zu Verschlusssachen gewährt werden kann. 2. Postupy bezpečnostní prověrky budou stanoveny tak, aby určily, zda osoba může s přihlédnutím k jej&iaoddanostdanosti, důvěryhodnosti a spolehlivosti mít přístup k utajovaným informacím.
(2) Die Verfahren der Sicherheitsüberprüfung dienen der Feststellung, ob einer Person in Anbetracht ihrer Loyalität, ihrer Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit Zugang zu Verschlusssachen gewährt werden kann. 2. Postupy bezpečnostní prověrky budou stanoveny tak, aby určily, zda smí osoba mít přístup k utajovaným informacím, s přihlédnutím k požadavkům, včetně těm týkajícím se jeoddanost; oddanosti, důvěryhodnosti a spolehlivosti, stanoveným v nařízeních a pokynech vydaných každou ze stran.
Beweis dieser Loyalität wird die Wahlbeteiligung sein." A nejlepším důkazem této loajality bude jejich účast ve volbách.
Auch sei es notwendig, die Loyalität und Unabhängigkeit aller Mitarbeiter des EAD, unabhängig ihrer Herkunft, zu gewährleisten. Dále jsou přesvědčeni, že je zapotřebí zajistit také loajalitu a nezávislost všech zaměstnanců, a to bez ohledu na to, odkud budou pocházet.
Es kommt zum Entzug von Liebe und Loyalität. Cena Evropského parlamentu LUX Prize je jednou z mnoha užitečných iniciativ.
(4a) Die Loyalität und die Unabhängigkeit aller Bediensteten des EAD, unabhängig davon, ob sie EU-Beamte oder Bedienstete auf Zeit sind, ist zu gewährleisten. (4a) Měla by být zaručena loajalita a nezávislost všech zaměstnanců ESVČ, a to bez ohledu na to, zda jde o úředníky EU nebo dočasné zaměstnance.
18. betont, dass die Loyalität der Mitglieder der Verwaltungsräte gegenüber der Institution einer langfristig orientierten und nachhaltigen Geschäftsstrategie entspricht, die das Eingehen unverhältnismäßiger Risiken verhindern sollte; 18. zdůrazňuje, že závazkem věrnosti členů správní rady k jejich instituci je dlouhodobě zaměřená a udržitelná podniková strategie, díky níž by nemělo být možné podstupovat nepřiměřená rizika;
Wenn ich Mitglied des EZB-Direktoriums werde, gehört meine Loyalität dem Euro und der EZB. Pokud se stanu členem rady ECB, moje loajalita bude náležet euru a ECB.
Das Beschäftigungsverhältnis des Personals der Union hingegen fußt auf Kriterien der Transparenz, objektiven Bewertung und Loyalität gegenüber dem Organ. Vztah mezi poslancem EP a jeho asistentem či asistenty je, a musí nutně být, založen na vzájemné důvěře .
unter Hinweis auf Artikel 10 des EG-Vertrags, der die Mitgliedstaaten zur Loyalität gegenüber der Gemeinschaft verpflichtet, s ohledem na článek 10 Smlouvy o založení Evropského společenství, který členským států ukládá povinnost zachovávat vůči Společenství loajalitu,
DE Synonyme für loyalität CS Übersetzungen
Gerechtigkeit [Treue] f spravedlnost {f}
Solidarität [Treue] f Solidarita
Redlichkeit [Treue] f upřímnost
Ergebenheit [Treue] f Meditace
Bestand [Beständigkeit] m (m Stav tělesa
Tradition [Beständigkeit] (f tradice
Dauer [Beständigkeit] f trvání
Konstanz [Beständigkeit] Kostnice
Stabilität [Beständigkeit] f Stabilita numerické metody
Ruhe [Beständigkeit] f klid {m}
Wille [Beständigkeit] m Závěť
Konsequenz [Beständigkeit] f následek {m}
Kontinuität [Beständigkeit] f spojitost
Treue [Beständigkeit] f věrnost
Ewigkeit [Beständigkeit] f věčnost
Festigkeit [Beständigkeit] f Pevnost (stavba)
Echtheit [Beständigkeit] f originalita
Stetigkeit [Beständigkeit] f spojitost
Unendlichkeit [Beständigkeit] f Nekonečno
Fortgang [Beständigkeit] m Progress