Gesuchter Begriff komu hat 6 Ergebnisse
CS Tschechisch DE Deutsch
komu (pronoun) [relative pronoun] (pronoun) dem (pronoun) [relative pronoun]
komu (pronoun) [relative pronoun] (pronoun) den (pronoun) [relative pronoun]
komu (pronoun) [relative pronoun] (pronoun) der (pronoun) [relative pronoun]
komu (pronoun) [relative pronoun] (pronoun) die (pronoun) [relative pronoun]
komu (pronoun) [what person or people, object of a preposition (dative)] (pronoun) wem (pronoun) [what person or people, object of a preposition (dative)]
CS Tschechisch DE Deutsch
komu (pronoun) [what person or people, object of a preposition (dative)] (pronoun) wen (pronoun) [what person or people, object of a preposition (dative)]