Gesuchter Begriff Diskette hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
Diskette (n) [small, flexible, magnetic disk for storage and retrieval of data] {f} disketa (n) [small, flexible, magnetic disk for storage and retrieval of data]
Diskette {f} Disketa
DE Phrasen mit diskette CS Übersetzungen
Die elektronische Übermittlung kann per E-Mail, Diskette oder innerhalb eines sicheren Netzes stattfinden. Prostředky elektronického přenosu zahrnují e-mail, diskety nebo bezpečnou síť.
Häufigkeit des Anlegens von Sicherungskopien oder Back-up-Dateien (Dokumente, Bilder usw.) vom Computer auf z. B. Diskette, CD oder virtuelle Festplatten auf Internetservern (immer oder fast immer, manchmal, selten oder nie bzw. entfällt, da die/der Betreffende keine Dateien auf einem Computer abgespeichert hat). frekvence pořizování bezpečnostních kopií nebo záložních souborů (dokumenty, obrázky atd.) z počítače např. na disketu, CD nebo diskový prostor internetových serverů (vždy nebo téměř vždy, někdy, nikdy nebo výjimečně; nehodí se, neboť jednotlivec neuchovává kopie v počítači).
Alle Daten auf der Diskette oder CD-ROM sind im ASCII-Code gemäß der in Tabellen als Set-up unter Punkt V definierten Struktur zu speichern. Veškeré informace na disketě nebo na CD-ROMu musí být uvedeny pomocí znaků ASCII v souladu se strukturou uvedenou v tabulkách pod bodem V.
Auf jeder Diskette (bzw. auf jedem Diskettensatz) werden die Flächen- und Ergebnisdaten angelegt, d. h. die Datei mit den zusammengefassten Daten der Flächen (Flächendatei) und eine oder mehrere Datei(en) mit den Erhebungsergebnissen (Ergebnisdateien). Každádisketaa (nebo soubor disket) musí obsahovat soubory o zkusné ploše a datové soubory; soubor se souhrnnými informacemi o zkusných plochách (soubor o zkusné ploše) a soubor nebo soubory se získanými výsledky pro každý výzkum (datové soubory).
Ist dies nicht möglich, können die Dateien auf einer 3,5-Zoll-HD-Diskette geliefert werden. V případě, že to není možné, se přijímají i jako soubor na disketě 3,5" HD.
Ist dies nicht möglich, können die Dateien auf einer 3,5-Zoll-HD-Diskette geliefert werden. V případě, že to není možné, se přijímají i jako soubor na disketě 3,5″ HD.
Ist dies nicht möglich, können die Dateien auf einer 3,5-Zoll-HD-Diskette geliefert werden. V případě, že to není možné, se přijímají i jako soubor na disketě 3,5“ HD.
Auf einem beweglichen elektronischen Speichermedium (z. B. CD-ROM, Diskette), per E-Mail oder per Telefax eingereichte Vorschläge für indirekte FTE-Maßnahmen werden von der Bewertung ausgeschlossen. Verze návrhů na nepřímé akce v oblasti výzkumu a technologického rozvoje předložené na přenosných elektronických paměťových médiích (např. disketa disketa), prostřednictvím elektronické pošty nebo faxem budou vyloučeny.
(2) Zur Vorlage der in Artikel 3 sowie Artikel 4 Absatz 1 genannten Informationen haben die Hersteller und Importeure ausschließlich das Computerprogramm auf Diskette zu verwenden, das ihnen von der Kommission unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird. 2. Při předkládání informace uvedené v článku 3 a čl. 4 odst. 1 musí výrobci a dovozci používat pouze speciální sadu programů na disketě, kterou poskytuje bezplatně Komise.
Der Antrag wurde vom %quot%Committee of European Diskette Manufacturers%quot% (Diskma) im Namen von Herstellern gestellt, auf die insgesamt ein erheblicher Teil der gesamten Gemeinschaftsproduktion der betroffenen Ware entfiel. Žádost předložil Výbor evropských výrobců disket (Committee of European Diskette Manufacturers, dále "Diskma") jménem výrobců, jejichž společná výroba tvoří rozhodující podíl celkové výroby uvedeného výrobku v rámci Společenství.
(4) Nach der Veröffentlichung einer Bekanntmachung über das bevorstehende Auslaufen der Antidumpingmaßnahmen betreffend die Einfuhren von 3,5%quot%-Mikroplatten mit Ursprung in Hongkong und Korea ging bei der Kommission im Juni 1999 ein Antrag auf Überprüfung dieser Maßnahmen gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 384/96 (nachstehend %quot%Grundverordnung%quot% genannt) ein. Der Antrag wurde vom %quot%Committee of European Diskette Manufacturers%quot% (Diskma) im Namen von Herstellern gestellt, auf die insgesamt ein erheblicher Teil der gesamten Gemeinschaftsproduktion von 3,5%quot%-Mikroplatten (nachstehend %quot%betroffene Ware%quot% genannt) entfiel. Der Antrag wurde damit begründet, dass das Dumping und die Schädigung des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft im Falle des Auslaufens der Maßnahmen wahrscheinlich anhalten bzw. erneut auftreten würden. (4) Po zveřejnění oznámení o blížícím se konci doby platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovozy 3,5″ disket z Hongkongu a Koreje, Komise v červnu 1999 obdržela žádost o přezkum těchto opatření na základě čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 (dále "základní nařízení"). Žádost předložil Výbor evropských výrobců disket (Committee of European Diskette Manufacturers, dále "Diskma") jménem výrobců, jejichž společná výroba tvoří rozhodující podíl celkové výroby dotyčného výrobku v rámci Společenství. Žádost vycházela ze skutečnosti, že uplynutím doby platnosti opatření by pravděpodobně došlo k pokračování nebo opakování dumpingu a poškození výrobního odvětví Společenství.
3.11. In sechs besuchten Mitgliedstaaten können Einheitspapiere [13] in Papierform zusammen mit einer Diskette vorgelegt werden, von der Daten ohne elektronische Unterschrift in das System geladen werden. Rechtlich gesehen ist nur das herkömmliche Papierformular verbindlich. In drei Mitgliedstaaten gab es entweder keine formal festgelegten und dokumentierten Input-Kontrollverfahren zur Sicherstellung, dass die Daten auf der Diskette mit dem gedruckten Formular übereinstimmten, oder die Verfahren wurden nicht immer eingehalten. Unter diesen Umständen besteht das Risiko, dass die bei der elektronischen Verarbeitung herangezogenen Daten, u. a. die Beträge der Eingangsabgaben, von den Angaben im Einheitspapier abweichen. 3.11 V šesti z navštívených členských států mohou být formuláře jednotného správního dokumentu (JSD) [13] zasílány v tištěné podobě společně s disketou, z níž jsou pak data bez použití elektronického podpisu stažena do systému. Právně závazný je však pouze vytištěný dokument. Ve třech členských státech neměli buď žádné formálně definované kontrolní postupy pro vkládání dat a záznamy těchto postupů, které by zajišťovaly, že data na disketě budou odpovídat údajům ve vytištěném formuláři, nebo tyto postupy nebyly vždy dodržovány. Za těchto okolností je zde riziko, že údaje použité pro počítačové zpracování, včetně výše dovozních cel, se mohou od údajů uvedených ve formuláři JSD lišit.
Wer in den achtziger Jahren festgelegt hat, dass Daten auf einer Diskette festgehalten werden müssen, wird Schwierigkeiten haben, sie mit der heute zur Verfügung stehenden Computertechnik zu lesen. Kdo v osmdesátých letech rozhodl, že informace musí být uloženy na disketách, bude mít potíže je s dnešní výpočetní technikou přečíst.
Ist dies nicht möglich, können die Dateien auf einer 3,5 Zoll HD-Diskette geliefert werden. V případě, že to není možné, přijímají se i jako soubor na disketě 3,5" HD.
DE Synonyme für diskette CS Übersetzungen
Datenträger [Festplatte] Volume