Gesuchter Begriff daraufhin hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
daraufhin (adv) [subsequently] následně (adv) [subsequently]
DE Phrasen mit daraufhin CS Übersetzungen
Daraufhin wurde ein zusätzlicher Bewertungsbericht angefordert. V důsledku toho byla požadována zpráva o dalším posouzení.
Die Mitgliedstaaten geben daraufhin die Sicherheit frei. Členské státy poté uvolní příslušnou jistotu.
1996 wurde daraufhin das Vergleichsverfahren eröffnet. V roce 1996 proto přešlo do nucené správy.
Die Genehmigungsbehörde unterrichtet daraufhin den Hersteller. Schvalovací orgán následně uvědomí výrobce.
Daraufhin gaben einige Landwirte den Erdbeeranbau auf. To vyústilo v ukončení produkce jahod u některých pěstitelů.
Er wurde daraufhin in die Stichprobe aufgenommen. Společnost byla poté zahrnuta do vzorku.
Daraufhin wurden einige Schadensindikatoren entsprechend angepasst. V důsledku toho byly odpovídajícím způsobem upraveny některé ukazatele újmy.
Die Kommission unterrichtet daraufhin die anderen Mitgliedstaaten. Komise poté uvědomí ostatní členské státy.
Daraufhin kann der Warmstart-Prüfzyklus wiederholt werden. Poté může být cyklus se startem za tepla zopakován.
Daraufhin unterstützte Lettland den schwedischen Antrag. V reakci na sdělení Lotyšsko podpořilo žádost Švédska.
Daraufhin unterstützte Lettland den schwedischen Antrag. V reakci na uvedené oznámení podpořilo žádost Švédska Lotyšsko.
Die Mitgliedstaaten geben daraufhin die Sicherheit frei.“ Členské státy poté uvolní příslušnou jistotu.“
Die Vertragsparteien beraten daraufhin über geeignete Maßnahmen. Smluvní strany se následně konzultují o vhodných opatřeních, která mají přijmout.
Die Vertragsparteien beraten daraufhin über geeignete Maßnahmen. Strany se poté konzultují a určí vhodné kroky.
Die Vertragsparteien beraten daraufhin über geeignete Maßnahmen. Poté strany provedou konzultace za účelem určení vhodných opatření.
Die Kunden seien daraufhin entsprechend unterrichtet worden. Klienti byli následně odpovídajícím způsobem poučeni.
Daraufhin wurde beschlossen, das Petitionsverfahren abzuschließen. Nato bylo rozhodnuto petice uzavřít.
Die Kommission unterrichtet daraufhin die übrigen Komise poté uvědomí ostatní členské