Gesuchter Begriff Beifügung hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
Beifügung Sčítání
DE Phrasen mit beifügung CS Übersetzungen
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses und seines Anhangs in Kenntnis gesetzt. Státy ESVO o tom budou informovány dopisem s kopií tohoto rozhodnutí a přílohy.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses und seines Anhangs I in Kenntnis gesetzt. Státy ESVO budou informovány prostřednictvím dopisu, včetně jednoho vyhotovení tohoto rozhodnutí a jeho přílohy.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieser Entscheidung und seines Anhangs in Kenntnis gesetzt. Státy ESVO budou informovány dopisem, ve kterém bude přiloženo toto rozhodnutí a příloha.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses in Kenntnis gesetzt. Státy ESVO o tom budou vyrozuměny formou dopisu obsahujícího kopii tohoto rozhodnutí.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses in Kenntnis gesetzt. Státy ESVO o tom budou vyrozuměny formou dopisu s kopií tohoto rozhodnutí.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses in Kenntnis gesetzt. Státy ESVO o tom budou vyrozuměny formou dopisu obsahujícího kopii tohoto rozhodnutí.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses in Kenntnis gesetzt. Státy ESVO o tom budou informovány dopisem s kopií tohoto rozhodnutí.
Die norwegische Regierung wird schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieser Entscheidung hiervon in Kenntnis gesetzt. Norská vláda bude informována dopisem obsahujícím kopii tohoto rozhodnutí.
Die EFTA-Staaten werden schriftlich unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses und seines Anhangs in Kenntnis gesetzt. Státy ESVO o tom budou informovány dopisem s kopií tohoto rozhodnutí a jeho přílohy.
Die EFTA-Staaten werden schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses in Kenntnis gesetzt. Státy ESVO o tom budou vyrozuměny formou dopisu s kopií tohoto rozhodnutí.
Die Europäische Kommission wird schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses in Kenntnis gesetzt. Evropská komise bude vyrozuměna formou dopisu s kopií tohoto rozhodnutí.
Beifügung der angefochtenen Entscheidung (Art. 132 § 1 Abs. 2 der Verfahrensordnung). předložení napadeného rozhodnutí (čl. 132 odst. 1 druhý pododstavec jednacího řádu).
Das Aluminium kann unter Beifügung genießbarer pflanzlicher Öle und/oder Fettsäuren mit der Qualität von Lebensmittelzusatzstoffen gemahlen werden. Mletí se může nebo nemusí provádět v přítomnosti jedlých rostlinných olejů a/nebo mastných kyselin potravinářské jakosti.
Der Antrag ist schriftlich unter Beifügung entsprechender Nachweise zu stellen. Žádost se podává písemně spolu s podpůrnými doklady.
Angabe der Stelle, bei der die Vertragsbedingungen, wenn auf deren Beifügung verzichtet wird, sowie die periodischen Berichte erhältlich sind Označení místa, kde může být získán statut podílového fondu, pokud není připojen, a pravidelné zprávy
Das Aluminium kann unter Beifügung genießbarer pflanzlicher Öle und/oder für Lebensmittelzusatzstoffe geeigneten Fettsäuren gemahlen werden. Mletí se může nebo nemusí provádět za přítomnosti jedlých rostlinných olejů a/nebo mastných kyselin potravinářské jakosti.
die Agentur unter Beifügung von Kopien aller einschlägigen Unterlagen über deren Inhalt informieren und sdělí agentuře jejich obsah a předá jí rovněž kopii veškeré související dokumentace a
die Agentur unter Beifügung von Kopien aller einschlägigen Unterlagen über den Inhalt zu informieren, sdělí agentuře jejich obsah a předá jí rovněž kopii veškeré příslušné dokumentace.
dem Betreiber die Beanstandung schriftlich mitzuteilen, unter Beifügung einer Aufforderung zur Vorlage eines Nachweises über die ergriffenen Abhilfemaßnahmen, und informuje o nálezu písemně provozovatele, včetně žádosti o doložení provedených nápravných opatření, a
die Agentur über deren Inhalt unter Beifügung von Kopien der einschlägigen Unterlagen zu informieren; sdělí agentuře jejich obsah a předá jí rovněž kopii veškeré příslušné dokumentace;
die Agentur unter Beifügung von Kopien aller einschlägigen Unterlagen über den Inhalt zu informieren und sdělí agentuře jejich obsah a předá jí rovněž kopii veškeré související dokumentace a
bei Anträgen aus Drittländern Beifügung der aktualisierten Produktspezifikation.] v případě žádostí ze třetích zemí vložte aktualizovanou specifikaci produktu.]
die Darstellung der die Ersetzung rechtfertigenden Umstände unter Beifügung von Nachweisen. popis okolností odůvodňujících záměnu spolu s důkazy na jeho podporu.
b) die Gutachten des Wissenschaftlichen Ausschusses und der Wissenschaftlichen Gremien sofort nach ihrer Annahme, unter Beifügung der Positionen von Minderheiten; b) stanoviska vědeckého výboru a vědeckých komisí ihned po jejich přijetí, vždy společně s menšinovými názory;
(1) Die Widerspruchsschrift kann Einzelheiten der zur Stützung des Widerspruchs vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen unter Beifügung einschlägiger Unterlagen enthalten. 1. Každé sdělení o námitce může obsahovat podrobnosti o skutečnostech, důkazech a argumentech předkládaných na podporu námitky, doplněné příslušnou podpůrnou dokumentací.
j) die Verweigerung der Bescheinigung schriftlich begründet wird, unter Beifügung einer Ausfertigung der Protokolle über die vorgenommenen Versuche und Kontrollen; j) odmítnutí vydat osvědčení shody je písemně odůvodněno s připojením kopie záznamu o zkouškách a kontrolách, které byly provedeny;
sowie unter Beifügung eines Dokuments, aus dem die Anzahl der Vertragsbediensteten und örtlichen Bediensteten in Vollzeitäquivalenten hervorgeht a k němuž je připojen dokument uvádějící ekvivalentní pracovní místa na plný úvazek pro smluvní zaměstnance a místní zaměstnance
DE Synonyme für beifügung CS Übersetzungen
Beigabe [Beifügung] Bővítmény
Zusatz [Ergänzung] m adalék (adj n)
Anhang [Ergänzung] m hozzáfűznivaló (n)
Beilage [Ergänzung] f köret (n)
Nachtrag [Ergänzung] m hozzáfűznivaló (n)
Nachlese [Ergänzung] f Tallózás
Apposition [Ergänzung] f Értelmező