Gesuchter Begriff Ableben hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch CS Tschechisch
Ableben {n} Smrt
DE Phrasen mit ableben CS Übersetzungen
Gemäß Artikel L.823-1 des französischen Handelsgesetzbuches wird ein Ersatzrechnungsprüfer bestellt, um die ernannten Rechnungsprüfer bei deren Ablehnung, Verhinderung, Ausscheiden oder Ableben zu vertreten. Podle článku L.823-1 francouzského obchodního zákoníku se jmenuje náhradní auditor, jenž nahradí úřadující auditory v případě jejich odmítnutí, nemožnosti vykonávat funkci, odstoupení nebo úmrtí.
Nach dem Ableben von Herrn ZIMPER ist ein Sitz eines Mitglieds im Ausschuss der Regionen frei geworden. Po úmrtí pana Waltera ZIMPERA se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů.
Ein kündbares Instrument ist ein Finanzinstrument, das seinen Inhaber dazu berechtigt, es gegen flüssige Mittel oder andere finanzielle Vermögenswerte an den Emittenten zurückzugeben, oder das bei Eintritt eines ungewissen künftigen Ereignisses, bei Ableben des Inhabers oder bei dessen Eintritt in den Ruhestand automatisch an den Emittenten zurückgeht. Nástroj s prodejní opcí je finanční nástroj, který držitele opravňuje k tomu, aby nástroj prodal zpět emitentovi za hotovost nebo jiné finanční aktivum, nebo který je automaticky prodán zpět emitentovi při výskytu nejisté budoucí události nebo v případě úmrtí držitele nástroje či odchodu držitele nástroje do důchodu.
in der Erwägung, dass gemäß den Artikeln 7 und 8 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs und nach dem Ableben von Herrn Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer für dessen verbleibende Amtszeit, d. h. bis zum 6. Oktober 2015, ein Generalanwalt beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu ernennen ist — vzhledem k tomu, že podle článků 7 a 8 Protokolu o statutu Soudního dvora je po úmrtí pana Dámasa Ruiz-Jarabo Colomera třeba přistoupit ke jmenování generálního advokáta Soudního dvora Evropských společenství na zbývající část funkčního období pana Dámasa Ruiz-Jarabo Colomera, tedy do dne 6. října 2015,
(2) Die Rechte der ausübenden Künstler nach Absatz 1 bestehen nach ihrem Tod mindestens bis zum Erlöschen der wirtschaftlichen Rechte fort und können von den Personen oder Institutionen wahrgenommen werden, die nach dem Recht der Vertragspartei, in deren Gebiet der Schutz beansprucht wird, hierzu befugt sind. Die Vertragsparteien, deren Recht zum Zeitpunkt der Ratifikation dieses Vertrags oder des Beitritts zu diesem Vertrag keinen Schutz für sämtliche in Absatz 1 genannten Rechte der ausübenden Künstler nach deren Ableben vorsieht, können bestimmen, daß einige dieser Rechte nach dem Tod nicht fortbestehen. 2. Práva poskytovaná výkonnému umělci podle odstavce 1 se po jehosmrtti zachovávají nejméně do uplynutí majetkových práv a vykonávají je osoby nebo instituce oprávněné právním řádem smluvní strany, kde se ochrana uplatňuje. Avšak ty smluvní strany, jejichž právní řád v době jejich ratifikace nebo přístupu k této smlouvě nestanoví po smrti výkonného umělce ochranu všech práv obsažených v předchozím odstavci, mohou stanovit, že některá z těchto práv se přestanou po jeho smrti zachovávat.
%quot%Das monatliche Witwengeld, das der Witwe eines Bediensteten zusteht, der im aktiven Dienst oder während der Beurlaubung zum Wehrdienst verstorben ist, beträgt 35 v . H . des Monatsgrundgehalts, das der Bedienstete zuletzt bezogen hatte . Es kann jedoch nicht weniger betragen als das in Anhang VI Artikel 5 festgesetzte Existenzminimum oder als 60 v . H . des Ruhegehalts, auf das der Bedienstete bei seinem Ableben unabhängig von der Dauer seiner Dienstzeit und seinem Lebensalter Anspruch gehabt hätte . "Měsíční částka vdovského důchodu náležejícího vdově po zaměstnanci, který zemřel v činné službě nebo během volna z důvodů vojenské služby, činí 35 % posledního základního platu, který zaměstnanec obdržel, a nesmí být nižší než životní minimum vymezené v článku 5 přílohy VI nebo než 60 % starobního důchodu, na který by měl zaměstnanec nárok v době úmrtí bez ohledu na dobu služby a na věk.
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75. Veranschlagt sind Mittel für die Geburtenzulage und, bei Ableben eines Beamten, für die Zahlung der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen. Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku při narození dítěte a v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého.
(2) Gemäß Artikel L.142-6 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches bestellt der Generalrat der Banque de France zwei Rechnungsprüfer, die beauftragt werden, die Rechnungsprüfung der Banque de France durchzuführen. Gemäß Artikel L.823-1 des französischen Handelsgesetzbuches wird ein Ersatzrechnungsprüfer bestellt, um die ernannten Rechnungsprüfer bei deren Ablehnung, Verhinderung, Ausscheiden oder Ableben zu vertreten. (2) Podle článku L.142-6 francouzského měnového a finančního zákoníku jmenuje Generální rada Banque de France dva statutární auditory, kteří jsou pověřeni prováděním auditu účetnictví Banque de France. Podle článku L.823-1 francouzského obchodního zákoníku se jmenuje náhradní auditor, jenž nahradí úřadující auditory v případě jejich odmítnutí, nemožnosti vykonávat funkci, odstoupení nebo úmrtí.
2.6 Die wirtschaftliche Bedeutung einer gemeinschaftlichen Regelung steht außer Frage, insbesondere bezüglich der Übertragung von KMU in Europa, damit nach dem Ableben des Unternehmers die Kontinuität gewährleistet wird. Diese Frage ist auch für die Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in Europa von Bedeutung. 2.6 O důležitosti právní normy Společenství z ekonomického hlediska není pochyb, především pokud jde o předávání malých a středních podniků v Evropě, aby se tím zajistila jejich kontinuita po úmrtí podnikatele, neboť se jedná o otázku, která je rovněž důležitá pro zaměstnanost a hospodářskou soutěž v Evropě.
4.9 Der Ausschuss sieht den Ergebnissen der bereits von der Kommission initiierten oder künftigen Konsultationen mit Interesse entgegen. Er hofft, dass ihm anschließend allgemeine Ausrichtungen und konkretere Legislativvorschläge zur Stellungnahme vorgelegt werden können, auf die er dann auch detailliert eingehen möchte. Denn der Ausschuss ist der Auffassung, dass das Testaments- und Erbrecht für die Unionsbürger eine Frage von großer Bedeutung ist. Ihre Erwartungen in puncto Vereinfachung der Formalitäten, größere Rechts- und Steuersicherheit und schnellere Abwicklung von Erbschaften mit Auslandsbezug dürfen nicht enttäuscht werden, ganz gleich, ob es sich um Privatvermögen, Unternehmen, landwirtschaftliche Betriebe oder sonstige wirtschaftliche Aktivitäten handelt, deren Kontinuität nach Wunsch der Unternehmer oder Eigentümer auch nach ihrem Ableben gewährleistet sein soll. 4.9 Výbor se zájmem očekává výsledky konzultací, které Komise již zahájila, nebo které připravuje; doufá, že hlavní směry i konkrétní legislativní návrhy mu budou moci být následně předloženy k vyjádření stanoviska, a nabízí se k jejich detailnímu prostudování, neboť otázku závětí a dědictví považuje za otázku vyššího zájmu pro občany Společenství; zjednodušení formalit stejně jako co nejsilnější právní a daňovou jistotu a co největší rychlost při vypořádání mezinárodních dědictví, jež očekávají od iniciativy Společenství, nesmějí být zklamány, ať se jedná o soukromé osoby či firmy, zemědělské podniky nebo jiné hospodářské aktivity, jejichž provozovatelé či vlastníci by rádi zajistili kontinuitu po svém úmrtí.
- Sechs der sieben bedeutendsten Risikofaktoren für ein vorzeitiges Ableben sind direkt auf unsere Ess- und Trinkgewohnheiten sowie mangelnde Bewegung zurückzuführen (der siebte ist das Rauchen). - 6 ze 7 nejdůležitějších rizikových faktorů předčasn&easmrt; smrti souvisí s tím, jak jíme, pijeme a jak se pohybujeme (tím zbývajícím faktorem je tabák).
Ein Grund für das Ableben der Bienen ist unstrittig: Ein Mangel an Nektar. To bude zasláno všem 27 vládám členských zemí EU, které budou muset na výzvu reagovat.
(b) Einlagen, die soziale, im einzelstaatlichen Recht definierte Zwecke erfüllen, und an bestimmte Ereignisse geknüpft sind, wie Heirat, Scheidung, Berufsunfähigkeit oder Ableben eines Einlegers. b) vklady, jež plní sociální funkci vymezenou vnitrostátním právem a jsou spojeny s určitými životními událostmi, jako je svatba, rozvod, invalidita nebo úmrtí vkladatele.
b) Einlagen, die soziale , im einzelstaatlichen Recht definierte Zwecke erfüllen , und an bestimmte Ereignisse geknüpft sind, wie Heirat, Scheidung, Berufsunfähigkeit oder Ableben eines Einlegers. b) vklady, jež plní sociální funkci vymezenou vnitrostátním právem a jsou spojeny s určitými životními událostmi, jako je svatba, rozvod, invalidita nebo úmrtí vkladatele.
b) Einlagen, die sozialen , im einzelstaatlichen Recht definierten Zwecken dienen und an bestimmte Ereignisse geknüpft sind, wie Heirat, Scheidung, Renteneintritt, Entlassung, Berufsunfähigkeit oder Ableben eines Einlegers. b) vklady, jež slouží sociálním účelům vymezeným vnitrostátním právem a jsou spojeny s určitými životními událostmi, jako je svatba, rozvod, odchod do důchodu, propuštění ze zaměstnání, propuštění ze zaměstnání pro nadbytečnost, invalidita nebo úmrtí vkladatele.
Es erscheint etwas weit hergeholt, anzunehmen, dass eine größere Zahl von Menschen unter diesem Gesichtspunkt ihren Wohnsitz verlegt mit der Absicht, diesen bis zu ihrem Ableben beizubehalten. Domněnka, že se na základě tohoto předpokladu určitá větší skupina osob rozhodne k přehlášení svého bydliště za účelem jeho ponechání až do okamžiku smrtacute; smrti, se zdá poněkud přehnaná.
Einlagen, die soziale, im einzelstaatlichen Recht definierte Zwecke erfüllen, und an bestimmte Ereignisse geknüpft sind, wie Heirat, Scheidung, Berufsunfähigkeit oder Ableben eines Einlegers. b) vklady, jež plní sociální funkci vymezenou vnitrostátním právem a jsou spojeny s určitými životními událostmi, jako je svatba, rozvod, invalidita nebo úmrtí vkladatele.