föröka besitzt 38 Übersetzungen in 12 Sprachen

Übersetzungen von föröka

SV DE Deutsch 7 Übersetzungen
SV EN Englisch 4 Übersetzungen
SV ES Spanisch 5 Übersetzungen
SV FR Französisch 3 Übersetzungen
SV PT Portugiesisch 3 Übersetzungen
SV IT Italienisch 2 Übersetzungen
SV NL Niederländisch 2 Übersetzungen
SV PL Polnisch 2 Übersetzungen
SV BG Bulgarisch 1 Übersetzung
SV HU Ungarisch 2 Übersetzungen
  • nemz (v n) [to sexually produce offspring] (n v)
  • szaporodik (v n) [of animals, to mate] (v n)
SV RU Russisch 5 Übersetzungen
SV JA Japanisch 2 Übersetzungen
  • 育てる (v n) [to sexually produce offspring] (v n)
  • 育成 (v n) [to sexually produce offspring] (v n)