monótono besitzt 95 Übersetzungen in 15 Sprachen

Übersetzungen von monótono

PT DE Deutsch 16 Übersetzungen
PT EN Englisch 10 Übersetzungen
PT ES Spanisch 8 Übersetzungen
PT FR Französisch 11 Übersetzungen
PT IT Italienisch 12 Übersetzungen
PT NL Niederländisch 9 Übersetzungen
PT SV Schwedisch 10 Übersetzungen
PT PL Polnisch 6 Übersetzungen
PT DA Dänisch 3 Übersetzungen
PT BG Bulgarisch 1 Übersetzung
PT HU Ungarisch 2 Übersetzungen
PT AF Afrikaans 1 Übersetzung
  • eentonig (adj adv n v) [without variations in pitch] (adj adv n v)
PT RU Russisch 3 Übersetzungen
PT SL Slowenisch 2 Übersetzungen
  • monoton (adj adv n v) [without variations in pitch] (adj adv n v)
  • nezanimivo (adj adv n v) [uninteresting] (adj adv n v)
PT JA Japanisch 1 Übersetzung