fosco besitzt 39 Übersetzungen in 11 Sprachen

Übersetzungen von fosco

PT DE Deutsch 3 Übersetzungen
PT EN Englisch 5 Übersetzungen
PT ES Spanisch 6 Übersetzungen
PT FR Französisch 6 Übersetzungen
PT IT Italienisch 6 Übersetzungen
PT NL Niederländisch 5 Übersetzungen
PT SV Schwedisch 3 Übersetzungen
PT PL Polnisch 1 Übersetzung
PT DA Dänisch 1 Übersetzung
  • mat (adj v) [not shiny] (adj v)
PT BG Bulgarisch 1 Übersetzung
PT RU Russisch 2 Übersetzungen