écriture cunéiforme besitzt 6 Übersetzungen in 6 Sprachen

Übersetzungen von écriture cunéiforme

FR DE Deutsch 1 Übersetzung
FR EN Englisch 1 Übersetzung
FR ES Spanisch 1 Übersetzung
FR IT Italienisch 1 Übersetzung
FR PT Portugiesisch 1 Übersetzung
FR NL Niederländisch 1 Übersetzung